גיליון 6857 עמוד 5 מתאריך 14/08/2014(21)    ראש התכנית הקדם-צבאית יועסק בתפקידו זה בהיקף של משרה מלאה לפחות, ויתקיימו בו תנאי כשירות אלה:

(א)    אזרח ותושב ישראל;

(ב)    בגיר;

(ג)    לא הורשע בעבירה פלילית שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש ראש תכנית קדם-צבאית;

(ד)    סיים שירות צבאי בצבא הגנה לישראל או שירות לאומי בן שנתיים לפחות;

(ה)    משרת במילואים ככל שצבא הגנה לישראל מחייבו בכך;

(ו)    בעל ניסיון חינוכי או פיקודי בן שנתיים לפחות;

(ז)    מתקיים בו האמור באחת מהחלופות האלה:

(1)    בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד מוכר כמשמעותו בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי”ח-11958;

(2)    בעל תואר אקדמי מוכר של מוסד להשכלה גבוהה בחוץ לארץ שהכיר בו הגף להערכת תארים אקדמיים מחוץ לארץ במשרד;

(3)    בעל תעודת הוראה, או בעל רישיון הוראה קבוע;

(4)    בידו סמיכה לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל;

(5)    בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה;

(6)    עבר שלוש בחינות לפחות לרבנות או לדיינות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל;

(7)    שימש בתפקיד פיקודי כקצין במשך 4 שנים לפחות;

(22)    צוות התכנית הקדם-צבאית ימנה איש צוות אחד לפחות על כל 10 משתתפים; אנשי הצוות יהיו בוגרי שירות צבאי או שירות לאומי או שירות אזרחי בן שנתיים לפחות;

(23)    התכנית הקדם-צבאית תכלול ליווי וקיום קשר אישי עם המשתתפים שהם חניכים בתקופת השירות בצבא הגנה לישראל, להנחת דעתו של המשרד; תכנית הליווי לא תפחת מהאמור להלן:

(1)    אחת לשלושה חודשים, במקום שנגיש למשתתפים כאמור, תתקיים פעילות המותאמת על פי תכניה לבוגרי התכנית המשרתים בצבא;

(2)    אחת לחודש לפחות, יישלחו למשתתפים כאמור מסמכים המכילים תכנים חינוכיים מתחומי הלימוד בתכנית וכן סיכומים תקופתיים;

(3)    שיחה או מפגש עם כל משתתף כאמור, אחת לחודש לפחות;

(4)    משתתפים כאמור יוזמנו לכל אירועי השיא המרכזיים של התכנית הקדם-צבאית לאורך השנה;

(24)    התכנית הקדם-צבאית והפעילות שבעדה מבקש המוסד תמיכה אינה ממומנת בכל דרך שהיא בידי משרד או יחידה ממשלתית אחרים;

(25)    המוסד אינו מוכר כמכינה קדם-צבאית, כהגדרתה בחוק המכינות הקדם צבאיות, התשס״ח-08 220.

5. התכנית החינוכית

מוסד הציבור יגיש מראש תכנית חינוכית לאישור המשרד; התכנית החינוכית, תכלול לוח זמנים שבועי ולוח זמנים שנתי, ותתמקד בכל המטרות החינוכיות האמורות בפסקאות (1) עד (5) להלן, וכן אפשר שתכלול את המטרה האמורה בפסקה (6) להלן:

(1)    מנהיגות והעצמה אישית - המוסד יבנה סרגל פיתוח אישי לכל משתתף, לרבות שיחות אישיות; התכנית החינוכית תכלול ממד של ניהול עצמי והובלת תכנים על ידי החניכים;

(2)    הכנה לקראת גיוס לצבא הגנה לישראל ולשירות לאומי או שירות אזרחי - הכנה פיזית והכנה מנטלית לגיוס לצבא או לשירות לאומי או אזרחי יהיו חלק מהותי מהתכנית החינוכית וישובצו בלוח הזמנים במסגרת של 8 שעות שבועיות בממוצע לפחות;


7541 ילקוט הפרסומים 6857, י״ח באב התשע״ד, 14.8.2014

1

   ס״ח התשי״ח, עמ' 191.

2

   ס״ח התשס״ח, עמ' 890.