גיליון 6858 עמוד 1 מתאריך 17/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

באוגוסט 2014


כ״א באב התשע״ד    6858    17

עמוד


עמוד


הודעות לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).................................................................. 7574

מינוי חבר בוועדת רישוי לפי חוק חוקרים פרטיים

ושירותי שמירה..................................................................... 7575

צווי הענקת סמכויות לפי חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות

אכיפה - מעצרים(............................................................... 7575

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות.......... 7576

הודעה על תפיסת טובין וחילוטם לפי סעיף 111)3(

לחוק מס ערך מוסף.............................................................. 7576

הודעות בדבר השעיית חברים ובדבר הוצאת חבר

מלשכת עורכי הדין............................................................. 7576

הודעות לפי חוק הסכמים קיבוציים -

הסכמים כלליים שהוגשו לרישום עד 30.6.2014.....    7578

הסכמים מיוחדים שהוגשו לרישום עד 30.6.2014...    7578

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 7581

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 7582

הודעה מאת הציבור..................................................................... 7592