גיליון 6859 עמוד 1 מתאריך 19/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב״ג באב התשע״ד    6859    19 באוגוסט 2014

עמוד


עמוד

7594

7594

7594

7594

7594

7595

7595

7596 7596

7596

7597


הודעה על תחילת כהונתו של נשיא המדינה..................

הודעה על ביטול משרד לפי חוק הממשלה.......................

מינוי סגן נשיא בבית המשפט..................................................

מינוי שופטי נוער..........................................................................

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וגופים מבוקרים לפי חוק שירות המדינה (משמעת) מינוי חברים לוועדת התעסוקה לפי חוק חיילים

משוחררים (החזרה לעבודה)...........................................

תיקון הודעה על אצילת סמכויות לפי חוק שירות ביטחון . מינוי ועדת ערר לפי חוק בביש אגרה (בביש אגרה

תיקון הסמכת רשות לפי חוק הדרבים (שילוט).................

הודעות על הסמבה לשירות רפואי מוסמך לפי פקודת

הבטיחות בעבודה...............................................................

מינוי מועצה מייעצת לענייני אתיקה של מורי דרך...... הודעות בדבר הרבב מועצות דתיות (גבעת שמואל,

גני תקווה, ראשון לציון)..................................................... 7597

הודעה בדבר חילוט טובין לפי פקודת היבוא והיצוא..... 7597

הודעה על מתן צו לפי חוק יישום הסבם הביניים בדבר

הגדה המערבית ורצועת עזה (הגבלת פעילות)........ 7598

הודעה בדבר העלות הבוללת הממוצעת לאשראי

לא צמוד הניתן לציבור....................................................... 7598

הודעות בדבר השעיית חברים מלשבת עורבי הדין........ 7598

תיקון טעות סופר לפי חוק זבויות מטפחים של זני

צמחים....................................................................................... 7599

הודעות על מינוי ועדות ערר לארנונה (יבנאל,

מזברת בתיה, קרית מוצקין, רהט, שדרות).................. 7599

הודעה בדבר שינוי בהרבב ועדת ערר לארנונה (ברנר).. 7600

הודעות לפי חוק התבנון והבנייה........................................... 7601

הודעות מאת הציבור................................................................... 7616