גיליון 6859 עמוד 2 מתאריך 19/08/2014הודעה על תחילת כהונתו של נשיא המדינה

לפי חוק-יסוד: נשיא המדינה

בהתאם לסעיף 24(א)(ו) לחוק-יסוד: המדינה', אני מודיע על תחילת כהונתו של נשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין, ביום א' באב התשע׳׳ד (28 ביולי 4ו20). א' באב התשע׳׳ד (28 ביולי 4ו20) (חמ 300ו—3)

יולי יואל אדלשטיין

_    יושב ראש הכנסת

' ס״ח ההשכ״ד, עמ' 8וו.

הודעה על ביטול משרד

לפי חוק הממשלה, התשס”א-ו200 מודיעים בזה, כי בהתאם לסעיף ו3(ג) לחוק-יסוד: הממשלה', החליטה הממשלה לבטל אה המשרד להגנת העורף.

הכנסה אישרה אה ההחלטה האמורה ביום ב' בתמוז התשע׳׳ד (30 ביוני 4ו20). ג' בתמוז התשע׳׳ד (ו ביולי 4ו20) (חמ ו328—3)

אביחי מנדלבליט

_    מזכיר הממשלה

' ס׳׳ח התשס״א, עמ' 58ו.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו', ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את זיאד סאלח, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז חיפה. כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ד (ו2 ביולי 4ו20) (חמ 3-60-הו)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

' ס״ח התשמ״ד, עמ' 98ו; התשנ״ב, עמ' 68.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97ו', ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על השופטים הרשומים מטה (להלן - השופטים), לשמש כשופטי נוער אשר ידונו במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט: קרן אזולאי ג׳ויה סקפה שפירא מוחמד חאג' יחיא

תוקף המינוי עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת בית משפט שלום.

א' באב התשע׳׳ד (28 ביולי 4ו20) (חמ 3-686-הו)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

' ס״ח ההשל׳׳א, עמ' 34ו; ההשס׳׳ח, עמ' 688.

מינוי שופטי נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97ו', ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על השופטים הרשומים מטה (להלן - השופטים), לשמש כשופטי נוער עד תום תקופת כהונת השופטים בערכאת בית משפט מחוזי:

שמואל בורנשטיין יחזקאל קינר שירלי רנר (צביאלי) אמיר טובי תמר נאות-פרי רונית בש אורית וינשטיין חנה פלינר הרי קירש ארנה לוי

איריס לושי-עבודי שלומית יעקובוביץ'

ז' באב התשע׳׳ד (3 באוגוסט 4ו20) (חמ 3-686-הו)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

' ס״ח ההשל׳׳א, עמ' 34ו; התשס״ח, עמ' 688.

מינוי שופטת נוער

לפי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(א) לחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), התשל”א-ו97ו', ובהסכמת שרת המשפטים, אני מטיל על אורלי מור-אל, שופטת של בית משפט שלום, לשמש כשופטת נוער אשר תדון במעצרם ושחרורם של קטינים ובהליכים מקדמיים שלפני המשפט.

תוקף המינוי עד תום תקופת כהונתה בערכאת בית משפט שלום.

כ׳׳ב בתמוז התשע׳׳ד (20 ביולי 4ו20) (חמ 3-686-הו)

אשר גרוניס

_    נשיא בית המשפט העליון

' ס״ח ההשל׳׳א, עמ' 34ו; ההשס׳׳ח, עמ' 688.

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה וגופים מבוקרים

לפי חוק שירות המדינה (משמעת), התשכ׳׳ג-963ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 3(א) לחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ׳׳ג-963ו', ובהתייעצות עם ראש הממשלה2, אני ממנה את הרשומים מטה לחברי בית הדין למשמעת לפי הסעיף האמור:

' ס׳׳ח ההשכ׳׳ג, עמ' 50; ההשמ׳׳ג, עמ' 32; התשנ׳׳ד, עמ' 82. 2 י”פ ההשס׳׳ז, עמ' 3790.


ילקוט הפרסומים 6859, כ״ג באב ההשע״ד, 9.8.2014' 7594