גיליון 6859 עמוד 3 מתאריך 19/08/2014מתוך רשימת המשפטנים:

שרון אלה מאיר נילי חוה לבנת מתוך רשימת נציב השירות: גילת כהן יגנה חיים אזלן יעקב לב חנוך צמיר שמואל קליין נלי גבע-גלמן אריה קורת

מתוך רשימת הנציב של עובדי הוראה:

אילנה וגמן אסתר שחר

מתוך רשימת ארגוני העובדים:

אדריאן אלנבוגן3 חנן אהרון4 סוהיל מרגיה צביה שמעון5

מתוך רשימת ארגון העובדים - עובדי הוראה: הדס רבינוביץ רגינה אבירם.

תוקף המינוי לחמש שנים, למעט מינויו של יעקב לב, שמינויו עד יום ח' בתשרי התשע׳׳ז (10 באוקטובר 2016), מינויו של חנוך צמיר, שמינויו עד יום י׳׳ב בטבת התשע׳׳ח (30 בדצמבר 2017), מינויו של שמואל קליין, שמינויו עד יום כ׳׳ב בטבת התשע׳׳ז (20 בינואר 2017), ומינויו של אריה קורת, שמינויו עד יום ל' בשבט התשע׳׳ז (26 בפברואר 2017). כ׳׳ז בתמוז התשע׳׳ד (24 ביולי 2014) (חמ 399—3—ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

3    י”פ התשס״ח, עמ' 1016.

4    י”פ התשס״ט, עמ' 410.

5    י”פ התשנ״ח, עמ' 114.

מינוי חברה לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש׳׳ט-1949 בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש׳׳ט-1949י, אני ממנה את מצדה כהן, נציגת משרד הביטחון, היחידה להכוונת חיילים משוחררים, לחברה בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתה של המתמנה ביחידה להכוונת חיילים משוחררים -המוקדם מבין השניים. י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ד (17 ביולי 2014) (חמ 442—3—ה1)

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 13; התשס׳׳ט, עמ' 303.

מינוי חבר לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש”ט-949י בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש׳׳ט-1949י, אני ממנה את חיים אמויאל, נציג הסתדרות העובדים, לחבר בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתו של המתמנה בהסתדרות העובדים - המוקדם מבין השניים.

י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ד (17 ביולי 2014) (חמ 442—3—הי)

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 13; התשס׳׳ט, עמ' 303.

מינוי חבר לוועדת התעסוקה

לפי חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש”ט-949י בתוקף הסמכות הנתונה לי לפי סעיף 20 לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש׳׳ט-1949י, אני ממנה את צדוק בטה, נציג הסתדרות העובדים, לחבר בוועדת תעסוקה כללית.

תוקף המינוי לשלוש שנים ממועד חתימתו, או עד סיום עבודתו של המתמנה בהסתדרות העובדים - המוקדם מבין השניים. י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ד (17 ביולי 2014) (חמ 442—3—הי)

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

י ס׳׳ח התש׳׳ט, עמ' 13; התשס׳׳ט, עמ' 303.

תיקון הודעה על אצילת סמכויות

לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיף 54 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ”ו-1986י (להלן - החוק), אני מודיע כי אצלתי מסמכויותיי לפי סעיפי החוק, לנושאי התפקידים, כמפורט להלן בתיקון להודעה על אצילת סמכויות2 (להלן - ההודעה), ולפיכך: (י) בפרט 43 להודעה, בטור ב', אחרי ״26ה״ יבוא ”26ז, 26ח”, אחרי ״26ט״׳ יבוא ״26י״ ואחרי ״26יא״ יבוא ”26יח, 26כ, 26כב”;

(2)    בפרט 44 להודעה, בטור ב', אחרי ״26ה״ יבוא ”26ז, 26ח”, אחרי ״26ט״׳ יבוא ״26י״ ואחרי ״26יא״ יבוא ”26יח, 26כ, 26כב”;

(3)    בפרט 48 להודעה, בטור ב', אחרי ״26ה״ יבוא ”26ז, 26ח”, אחרי ״26ט״׳ יבוא ״26י״ ואחרי ״26יא״ יבוא ”26יח, 26כ, 26כב”;

(4)    בפרט 55 להודעה, בטור ב', אחרי ״26ה״ יבוא ”26ז, 26ח”, אחרי ״26ט״׳ יבוא ״26י״ ואחרי ״26יא״ יבוא ”26יח, 26כ, 26כב”.

ט׳׳ו בתמוז התשע׳׳ד (13 ביולי 2014) (חמ 3-675)

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

י ס״ח התשמ״ו, עמ' 107.

2 י”פ התשנ״ח, עמ' 202 ועמ' 3858; התשנ״ט, עמ' 1194 ועמ' 3907; התש״ס, עמ' 1768; התשס״א, עמ' 3315; התשס׳׳ה, עמ' 1226 ועמ' 4185; התשס״ט, עמ' 2252; התש׳׳ע, עמ' 3883; התשע״ד, עמ' 2615 ועמ' 6020.


7595 ילקוט הפרסומים 6859, כ״ג באב התשע״ד, 4י9.8.20י