גיליון 6860 עמוד 1 מתאריך 20/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ד באב התשע״ד    6860    20 באוגוסט 2014

עמוד

הודעות על מיזוג חברות לפי חוק ההגבלים העסקיים .............................................7642

הודעה בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור .....................................................7645

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................7647

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ......................................................7657

הודעות מאת הציבור........................................................................7660