גיליון 6861 עמוד 1 מתאריך 21/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ה באב התשע״ד    6861    21 באוגוסט 2014

עמוד

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים).................................................................. 7662

מינוי סגני נשיאים בבתי משפט............................................... 7662

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.................................... 7662

אצילת סמכויות לפי חוק-יסוד: הממשלה........................... 7662

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)................................................................................... 7663

הודעה בדבר הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז

הטבעי לפי חוק שירות המדינה (מינויים).................. 7663

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה לפי חוק הסכמים

קיבוציים................................................................................... 7663

מינוי וצו מיוחד לפי פקודת האגודות השיתופיות.......... 7663

עמוד

הודעה על מתן הוראה לקיצור מועד לפי חוק התכנון

והבנייה............................................................................... 7663

מינוי חבר לוועדות רפואיות לפי חוק לפיצוי נפגעי

גזזת...................................................................................... 7663

הודעה בדבר קביעת ערכם הנקוב, צורתם, תוכנם

ושאר פרטיהם של שטרי כסף...................................... 7664

הודעה על שינוי בהרכב ועדת הבחריות המרכזית

לכנסת העשרים................................................................ 7664

היתר כללי לגילוי ידיעות לפי חוק מס ערך מוסף, חוק מס קנייה (טובין ושירותים), פקודת המכס, חוק מס רכוש וקרן פיצויים, חוק מיסוי מקרקעין (שבח

ורכישה) ולפי פקודת מס הכנסה................................ 7664

הודעות מאת הציבור.............................................................. 7664