גיליון 6861 עמוד 2 מתאריך 21/08/2014השופט יוסף אלון השופטת ענת ברון השופטת יעל וילנר השופטת רויטל יפה כ׳׳ץ השופט יצחק כהן פרופ' ברק מדינה עורך דין איל רוזובסקי


הודעה

לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ״ד-1984

לפי סעיף 11ב לכללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת שופטים), התשמ׳׳ד-1984י, מתפרסמים בזה שמות המועמדים שעניינם יידון לפני הוועדה לבחירת שופטים: לבית המשפט העליון (2) השופטת מיכל אגמון גונן השופטת נאוה בן אור השופטת דבורה ברלינר השופט דוד חשין השופט חאלד כבוב עורך דין מנחם (מני) מאזוז השופט ג׳ורג' קרא השופטת רות רונן

לנשיא בית המשפט העליון

השופטת מרים נאור

למשנה לנשיא בית המשפט העליון

השופט אליקים רובינשטיין

כ׳׳ד באב התשע׳׳ד (20 באוגוסט 2014) (חמ 3-1803-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ק׳׳ת התשמ׳׳ד, עמ' 2370; התשס׳׳ז, עמ' 882.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-984ו ו, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה בזה את עמי קובו, שופט של בית משפט שלום, לסגן נשיא של בתי משפט השלום במחוז המרכז. כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ד (ו2 ביולי 2014) (חמ 3-60-הו)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

מינוי סגן נשיא

לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984,

ולפי פקודת התעבורה [נוסח חדש]

בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(א) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984י, ולפי סעיף 26(ג) לפקודת התעבורה [נוסח חדש]2, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה

1    ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198; התשנ׳׳ב, עמ' 68.

2    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס״ח התשס׳׳ז עמ' 383.

בזה את השופט גיל קרזבום, לסגן נשיא של בתי משפט שלום לענייני תעבורה, במחוז חיפה. כ׳׳ג בתמוז התשע׳׳ד (21 ביולי 2014) (חמ 3-60-ה1)

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי חברה לוועדת ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב], וחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959 [נוסח משולב]1 (להלן - החוק), ובסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, אני ממנה את יואלה שרון3, לחברה בוועדת ערעור לפי החוק, במחוז הדרום.

תוקף המינוי לשישה חודשים מיום ב' באלול התשע׳׳ד (28 באוגוסט 2014).

כ׳׳ח בסיוון התשע׳׳ד (26 ביוני 2014) (חמ 3-323-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 152.

2    ס״ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3    י״פ התשס״ב, עמ' 1590; התשס׳׳ה, עמ' 4031; התשס״ח, עמ' 3861; התשע״א, עמ' 6467.

מינוי חברים לוועדות ערעור

לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-1959,

וחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי״ט-11959 [נוסח משולב] (להלן - החוק), וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-21992, אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק האמור, במחוז מרכז, כמפורט להלן:

בולסלב קנובל - רופא מוסמך יעקב בר חיים - רופא מוסמך. תוקף המינוי לשנה.

י' באדר א' התשע׳׳ד (10 בפברואר 2014) (חמ 3-323-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס״ח התשי׳׳ט, עמ' 276; התש׳׳ן, עמ' 152. 1 ס״ח התשנ״ב, עמ' 90.

אצילת סמכויות

לפי חוק-יסוד: הממשלה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 33(ב) לחוק-יסוד: הממשלה1,

אני אוצלת בזה לרשם הפטנטים את סמכותי לשחרר מועמד

ילקוט הפרסומים 6861, כ״ה באב התשע״ד, 21.8.2014 7662

1

ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 158.