גיליון 6861 עמוד 3 מתאריך 21/08/2014מחובת בחינה לפי תקנה 135 לתקנות הפטנטים (נוהלי הרשות, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ״ח-21968.

י' באב התשע׳׳ד (6 באוגוסט 2014) (חמ 3-17-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

2 ק׳׳ת התשנ״ח, עמ' 1104.

הודעה בדבר מינוי חבר נוסף

לפי תקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשנ״ו-1965 אני מודיע ני בתוקף סמכותי לפי תקנה 2 לתקנות הנכים (ועדות רפואיות), התשנ״ו-1965י, מיניתי את ד״ר חגי מוסקוביץ, רישיון מס' 37341, לחבר נוסף ברשימת הרופאים2 לעניין התקנות האמורות.

תוקף המינוי עד יום ב' בטבת התשע״ז (31 בדצמבר 2016).

כ״ה בתמוז התשע״ד (23 ביולי 2014) (חמ 3-183-ה1)

משה (בוגי) יעלון

_    שר הביטחון

י ק״ת התשכ״ו, עמ' 204; התשס״ח, עמ' 568. 2 י״פ התשע״ד, עמ' 6290.

הודעה בדבר הטלת מילוי תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי

לפי חוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959

בתוקף סמכותי לפי סעיף 23א(ג) לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי״ט-1959; בהסכמת נציב שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, הטלתי על אלכסנדר וורשבסקי, למלא את תפקיד מנהל רשות הגז הטבעי, לתקופה נוספת2, מיום ג' בתמוז התשע״ד (1 ביולי 2014) עד יום ט' בטבת התשע״ה (31 בדצמבר 2014), או עד מינוי קבוע של מנהל רשות הגז הטבעי, לפי המוקדם מביניהם. א' באב התשע״ד (28 ביולי 2014) (חמ 3-1173-ה1)

סילבן שלום

_    שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

1    ס״ח התשי״ט, עמ' 86; התשע״א, עמ' 7.

2    י״פ התשע״ד, עמ' 3128 ועמ' 4926.

הודעה על כוונה למתן צו הרחבה

לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-1957 בתוקף סמכותי לפי סעיף 26 לחוק הסכמים קיבוציים, התשי״ז-11957 (להלן - החוק), אני מודיע על כוונתי לתת צו לפי סעיף 25 לחוק המרחיב את תחולת ההסכם הקיבוצי הכללי מיום כ״ד בתמוז התשע״ד (22 ביולי 2014), שמספרו 7029/2014, בין הארגון הארצי של מפעלי השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה, האגף לאיגוד מקצועי -האיגוד הארצי של עובדי השמירה, ושעניינו תנאי העבודה בענף השמירה ואבטחה. ח' באב התשע״ד (4 באוגוסט 2014) (חמ 3-107-ה2)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1 ס״ח התשי״ז, עמ' 63; התשל״ה, עמ' 223.

מינוי וצו מיוחד

לפי פקודת האגודות השיתופיות בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לפקודת האגודות השיתופיות1 (להלן - הפקודה), אני ממנה את עורכת הדין מארי קושניר-הררי, לעוזרת רשם האגודות השיתופיות (להלן - הרשם) ומקנה לה את סמכויות הרשם לפי תקנות האגודות השיתופיות (פירוק), התשמ״ד-21984, ולפי הכללים למינוי מפרקים של אגודות שיתופיות ולקביעת שכרם, התשנ״א-31991, וזאת נוסף על סמכויות עוזר רשם שהוענקו לה בצו קודם4.

צו זה יפקע מאליו ולא ייעשה בו שימוש עם סיום עבודתה של עורכת הדין קושניר-הררי באגף לאיגוד שיתופי שבמשרד הכלכלה.

כ' באלול התשע״ג (26 באוגוסט 2013) (חמ 3-983-ה1)

נפתלי בנט

_    שר הכלכלה

1    חוקי א״י, כרך א', עמ' 336.

2    ק״ת התשמ״ד, עמ' 1588.

3    י״פ התשנ״א, עמ' 1151.

4    י״פ התשע״ב, עמ' 4751.

הודעה על מתן הוראה לקיצור מועד

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-1965 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 266ה(ד) לחוק התכנון והבנייה, התשכ״ה-11965, הוריתי לקצר ב-15 ימים את המועד לפרסום באינטרנט של צו התכנון והבנייה (פטור מתכנית ומהיתר להצבת מיגונית ולשימוש בה) (הוראת שעה), התשע״ד-4 1 220, לפני תחילת עבודות להצבת מיגונית לפי הצו האמור.

כ״ד באב התשע״ד (20 באוגוסט 2014) (חמ 3-4912)

גדעון סער

_    שר הפנים

1    ס״ח התשכ״ה, עמ' 307; התשע״ד, עמ' 474.

2    ק״ת התשע״ד, עמ' 1648 ועמ' 1672.

מינוי חבר לוועדות רפואיות

לפי חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-1994 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9 לחוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ״ד-11994, ובהתאם לתקנה 10 לתקנות לפיצוי נפגעי גזזת (הגשת תביעה, הכרה בנפגע, קביעת דרגת נכות הרכבת ועדות וסדרי עבודתן), התשנ״ה-21995, אני ממנה את הרופא, ד״ר יהודה עמית, רישיון מס' 09019, מומחה בכירורגיה אורטופדית, לחבר בוועדות רפואיות.

ב' בתמוז התשע״ד (30 ביוני 2014) (חמ 3-2583)

יעל גרמן

_    שרת הבריאות

1    ס״ח התשנ״ד, עמ' 277; התשנ״ח, עמ' 100.

2    ק״ת התשנ״ה, עמ' 546.


7663 ילקוט הפרסומים 6861, כ״ה באב התשע״ד, 21.8.2014