גיליון 6863 עמוד 1 מתאריך 28/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באלול התשע״ד    6863    28 באוגוסט 2014

עמוד

הודעה על מינוי חבר מליאת הרשות לשמירת הטבע

והגנים הלאומיים................................................................. 7694

מינוי יושב ראש וחבר לוועדות ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................. 7694

הודעה בדבר מינוי רופא מוסמך מחוזי לפי תקנות הנכים

(טיפול רפואי)............................................................................. 7694

הודעות בדבר מינוי חבר נוסף לפי תקנות הנכים (ועדות

רפואיות)...................................................................................... 7694

הודעות בדבר מינוי חברים נוספים לפי תקנות הנכים

(ועדה רפואית עליונה).......................................................... 7694

מינוי נציג שר הפנים בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה

של מתחמים מועדפים לדיור........................................... 7695

מינוי חבר במועצה לניסויים בבעלי חיים......................... 7695

מינוי חברה בוועדת ערר לפי חוק שירותי הסעד............ 7695

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא.............. 7695

מינוי פקידי גבייה לפי פקודת המסים (גבייה)................. 7695

עמוד

הודעות על מתן הוראות ניהול בנקאי תקין...................... 7696

הודעה על השבתת בתי משפט............................................... 7696

הודעה על חברות שניתנה לגביהן החלטת הפרטה לפי

חוק החברות הממשלתיות.............................................. 7696

הודעות בדבר קביעת תקנים ובדבר שינויים בתקנים .... 7696 הודעה על הסמכת פקחים במועצה המקומית

כפר יונה ................................................................................. 7697

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (לב השרון) ............ 7697

הודעה על מינוי ממלא מקום ליושב ראש ועדת ערר

לארנונה (עכו) ....................................................................... 7697

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ................... 7697

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 7701

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 7723

הודעות מאת הכונס הרשמי.................................................... 7725

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7726