גיליון 6863 עמוד 26 מתאריך 28/08/2014התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא המתייחסת לתכניות הבאות:

היתרים או הרשאות    סוג היחס    מספר התכנית

ג/ 9607 גנ/ 15192

4/ מע/ מק/ 9607/ 23 ג/ 20353 ג/ 12248


המתייחסת לתכניות הבאות:    שינוי

סוג היחס    מספר התכנית    שינוי

שינוי    ג/ 8588    שינוי

שינוי    ג/ 11918    כפיפות

כפיפות    תמא/ 19    כפיפות

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: כפר כנא . קואורדינטה 232050 :X קואורדינטה 738925 :Y

גושים וחלקות:

גוש: 17390 חלקי חלקות: 39.

מטרת התכנית:

הרחבת שטחי ציבור. הסדרת בית קברות קיים.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי ״עוד מאזור מגורים ב' למבנים ומוסדות ציבור ובית קברות.

קביעת זכויות והוראות בנייה לבית קברות קיים. כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית, בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, וכן באתר האינטרנט של משרד הפניםwww.pnim.gov.il .כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק, רשאי להגיש התנגדות תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעיתונים, למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, ציפורן 5 נצרת עילית 17000 טלפון: 04-6468585

התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי עבודתו), תשמ״ט - 1989.

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: מבוא העמקים הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 20812 שם התכנית: ביטול חלק מדרך, יפיע

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מסי: ג/ 20812 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: יפיע .

גושים וחלקות:

גוש: 16873 חלקי חלקות: 1 - 3, 55. קואורדינטה 225925 :X קואורדינטה 731950 :Y

מטרת התכנית:

ביטול חלק מדרך.

עיקרי הוראות התכנית:

שינוי ״עוד מדרך למגורים ומסחר והוספת זיקת הנאה.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 21/02/2014 ובילקוט הפרסומים 6751, התשעד, עמוד 3635, בתאריך 05/02/2014.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון, מעלה יצחק 29 נצרת עילית 1753005 טלפון: 04-6508555. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים, ציפורן 5 נצרת עילית 17000 טלפון: 04-6468585, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים

.www.pnim.gov.il

מחוז: צפון, מרחב תכנון מקומי: לב הגליל הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מס': ג/ 20848

שם התכנית: תכנית מפורטת לשינוי אחוזי הבנייה ומס' הקומות בשטח ספורט בסכנין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה מפורטת מסי: ג/ 20848 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    גלג/ 12460/ 06/ 13

שינוי    ג/ 12460

שינוי    ג/ 8633

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

יישוב: סח'נין .


ילקוט הפרסומים 6863, ב' באלול התשע״ד, 28.8.2014 7718