גיליון 6863 עמוד 33 מתאריך 28/08/2014בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 104-14

בעניין חוק העמותות, התש״ם-1980, ופקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק עמותת מכבי ערוני קריית מלאכי, ע׳׳ר 58-007173-6.

המבקש: המפרק הזמני עו׳׳ד אורי דניאל, מרח' ז׳בוטינסקי 7, מגדל משה אביב, קומה 44, רמת גן 52520, טל' 03-7512202, פקס' 03-7512203.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.8.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את העמותה הנזכרת לעיל ובהתאם להחלטת בית המשפט מונה ביום 6.8.2014 עו׳׳ד אורי דניאל למפרק הזמני של החברה, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום 9.11.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של העמותה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקש הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקש, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיו לפי המען הנ׳׳ל, לא יאוחר משבעה ימים לפני מועד הדיון.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

אורי דניאל, עו״ד המפרק הזמני

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר״ק 5354-06-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983,

ובעניין פירוק חברת מ.ח.ת - מוסדות חינוך ותרבות במגזר הבדווי בנגב בע״מ, ח״פ 51-302975-1,

והמבקשת: החברה עצמה, ע״י ב״כ עו״ד עמירם בוגט ו/או עו״ד שולי וייס, מרח' כנפי נשרים 15, גבעת שאול, ירושלים 95464.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 2.6.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

18.9.2014, בשעה 9.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשת, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, תמסור המבקשת, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

צבי קויש, עו״ד סגן הכונס הרשמי

פר״ק 3909-08-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, ובעניין פירוק חברת ערביקה בע״מ,

והמבקשים: נחום (ביטן) שירן ואח', ע״י ב״כ עו״ד מאיר מזוז, רישיון מס' 22131.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 6.8.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

9.12.2014, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשים הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשים, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ״ל לא יאוחר משבעה ימי עבודה לפני תאריך הדיון בבקשה עד השעה 12.00.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשים, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מאיר מזוז, עו״ד בא כוח המבקשים

הודעות מאת הכונס הרשמי

הודעה על חידוש הליכי כינוס

בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש״ר 1991-11-10, פר/20381 שם החייב: שי ישעיהו הרשקוביץ. תאריך מתן צו כינוס: 29.5.2011. תאריך ביטול צו כינוס: 13.2.2013.

תאריך חידוש הליכי כינוס על פי צו בית המשפט: 5.6.2014.

אולגה גורדון

סגן הכונס הרשמי

הודעה על חידוש הליכי כינוס

בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פש״ר 44200-01-12, פר/24890 שם החייב: חן ירומי. תאריך מתן צו כינוס: 19.11.2012. תאריך ביטול צו כינוס: 3.2.2014.

תאריך חידוש הליכי כינוס על פי צו בית המשפט: 11.7.2014.

אולגה גורדון

סגן הכונס הרשמי

הודעה בדבר מתן צו פירוק

בבית המשפט המחוזי בחיפה, תיק פר״ק 8798-02-14 שם העמותה: הועדה הציבורית לקידום הישיבה התיכונית ״יבנה״, ע״ר 58-005447-6.


7725 ילקוט הפרסומים 6863, ב' באלול התשע״ד, 28.8.2014