גיליון 6864 עמוד 1 מתאריך 28/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באב התשע״ד    6864    28 באוגוסט 2014

עמוד

מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים במוסדות ציבור

בתחום שיפוצים והצטיידות במעונות חסות הנוער..................................... 7738

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................................................... 7739

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה............................................................... 7742

הודעות מאת הציבור......................................................................... 7774