גיליון 6865 עמוד 1 מתאריך 28/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ב' באב התשע״ד    6865    28 באוגוסט 2014

עמוד

הודעה על הארכת רישיונות לפי חוק משק הגז    הטבעי ............................................ 7778

הודעה בדבר מקור מים שאם לא תוגבר ההפקה ממנו יביא הדבר לדלדול מקור מים אחר................ 7778

הודעות לפי פקודת הקרקעות................................................................. 7782

הודעה מאת מפעל הפיס...................................................................... 7788