גיליון 6865 עמוד 6 מתאריך 28/08/2014הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943 פרויקט: דרך מס' 754 צומת משהד (להלן - הפרויקט)

1.    בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות )רכישה לצורכי ציבור(, 1943' )להלן - הפקודה(, אני מודיע כי הקרקע המתוארת בסעיף 5 להלן (להלן - הקרקע) דרושה לצורך תשתית ציבורית של דרך לפי פסקה (1) להגדרה ”צורך לתשתית ציבורית” שבסעיף 2 לפקודה (להלן - מטרת הרכישה), ולפיכך אני מתכוון לרכוש את כל הזכויות בקרקע, בהתאם לפקודה.

2.    התקופה לתחילת ביצוע מטרת הרכישה המפורטת בסעיף 1 לעיל היא 8 שנים ממועד פרסום הודעה זו ברשומות.

3.    בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע, סמוך למועד פרסום הודעה זו ברשומות, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים.

4.    שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ”ד-21964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

5.    תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה:

יישוב

שטח לרכישה במ”ר

חלקה

גוש

משהד

152

55

17469

משהד

279

70

משהד

28

71

משהד

501

5

17470

משהד

1273

20

משהד

328

29

משהד

2964

35

משהד

2571

36

משהד

47

44

משהד

295

48

משהד

197

81

17472

משהד

29

82

משהד

13

27

17518

משהד/ריינה/נצרת עילית

1510

28

משהד/ריינה/נצרת עילית

236

29

משהד

567

30

משהד

822

43

* חטיבת הקרקע האמורה מסומנת בתשריט הפקעה מס' פק/40 המופקד במשרדי חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע”מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה.

ב' באב התשע”ד (29 ביולי 2014) (חמ 3-2)

ישראל כ״ץ

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

1    ע”ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

2    ס”ח התשכ”ד, עמ' 122.

ילקוט הפרסומים 6865, ב' באב התשע׳׳ד, 28.8.2014 7782