גיליון 6865 עמוד 8 מתאריך 28/08/20143.    בכוונת שר התחבורה והבטיחות בדרכים לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בה בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

4.    שר התחבורה והבטיחות בדרכים מוכן לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ״ד-11964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע, ישלח בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו אל חברת נתיבי ישראל - החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע׳׳מ, רח' אריאל שרון 3, אור יהודה, את טענותיו, בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע.

5.    תיאור הקרקע -

חטיבת קרקע ביישובים המפורטים להלן, המזוהה כגושים והחלקות האלה:

יישוב

שטח במ״ר

חלקה

גוש

מ״מ כפר כנא

215

32

17381

מ״מ כפר כנא

181

66

מ״מ כפר כנא

2,069

67

מ״מ כפר כנא

652

68

מ״מ כפר כנא

804

69

מ״מ כפר כנא

359

70

מ״מ כפר כנא

12,083

71

מ״מ כפר כנא

201

79

17382

מ״מ כפר כנא

164

80

מ״מ כפר כנא

180

81

מ״מ כפר כנא

37

82

מ״מ כפר כנא

988

112

מ״מ כפר כנא

1,694

9

17384

מ״מ כפר כנא

2,469

10

מ״מ כפר כנא

675

12

מ״מ כפר כנא

3,591

22

מ״מ כפר כנא

2,332

23

מ״מ כפר כנא

495

35

מ״מ כפר כנא

307

64

מ״מ כפר כנא

69

66

מ״מ כפר כנא

703

67

מ״מ כפר כנא

314

69

מ״מ כפר כנא

1,038

70

מ״מ כפר כנא

996

72

מ״מ כפר כנא

949

73

מ״מ כפר כנא

1,454

75

מ״מ כפר כנא

5,879

78

מ״מ כפר כנא

779

81

ילקוט הפרסומים 6865, ב' באב התשע״ד, 28.8.2014 7784

1