גיליון 6866 עמוד 1 מתאריך 31/08/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ה' באלול התשע״ד    6866    31 באוגוסט 2014

עמוד    עמוד

הודעה על שינוי בחלוקת התפקידים בממשלה............... 7790    הודעה על בקשה לתיקון שטח וגבולות במקרקעין.......... 7791

הודעה על הפסקת כהונה של סגן שר................................. 7790    הודעות    בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 7791

מינוי חבר וממלא מקום חברה בהנהלת הקרן למימון    הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 7792

תובענות ייצוגיות................................................................. 7790    הודעות    לפי פקודת האגודות השיתופיות.......................... 7802

אצילת סמכויות לפי חוק העתיקות....................................... 7790    הודעות    מאת הציבור................................................................... 7803