גיליון 6867 עמוד 1 מתאריך 01/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

1 בספטמבר 2014

עמוד    עמוד

הארכת מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל....................... 7814    מינוי קצינת מבחן מחוזית למבוגרים..................................... 7816

הארכת מינוי מנהל מערכת ההוצאה לפועל.................... 7814    מינוי סגנית קצינת מבחן מחוזית למבוגרים....................... 7816

הארכת מינוי יושבת ראש הוועדה המייעצת למינוי    מינוי ושינוי מינוי קציני מבחן למבוגרים............................ 7816

חוקרי ילדים............................................................................ 7814    הודעה על מינוי חבר לוועדות רפואיות לעניין גמלת

תיקון הודעה על לשכות הוצאה לפועל שבהן פועל    ניידות........................................................................................ 7816

מסלול מזונות......................................................................... 7814    הודעה על מינוי חברים למועצה המייעצת לפי חוק

מינוי ממלאת מקום לנציג שר הכלכלה בוועדה    הנפט.......................................................................................... 7816

המייעצת לעניין נציגי ציבור לפי חוק בית הדין    הודעה על קיום בחינות מועד סתיו 2014 לפי תקנות

לעבודה..................................................................................... 7814    רואי חשבון.............................................................................. 7817

הכרזה על שיחית חיחים לפי חוק הארכת מועדים.......... 7814    הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 7818

הרשאות לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות)......... 7814    הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 7821

הודעה על הרכב ועדה לפי חוק האזרחות.......................... 7815    בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 7828

מינוי מפקחים לפי חוק העבירות המינהליות.................... 7815    הודעות מאת הציבור................................................................... 7829

מינוי רשות מוסמכת לפי חוק הצלילה הספורטיבית...... 7815    הודעות מאת בנק ישראל........................................................... 7336-

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי......................................... 7815    תיקון טעות