גיליון 6867 עמוד 22 מתאריך 01/09/2014מחשבה ייעוץ, ניהול השקעות (1992) בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-166318-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.8.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רו׳׳ח אורי לזר, מרח' יצחק שדה 17, תל אביב, למפרק החברה.

אורי לזר, רו״ח, מפרק

מירליס השקעות בע׳׳מ

(ח״פ 51-464349-3)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 2.10.2014, בשעה 15.00, במשרדי המפרק, רח' העצמאות 10, רעננה, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סולי אלן לאווי, מפרק

א.ד.י.ב. הומאופתיה קלאסית בע׳׳מ

(ח״פ 51-396300-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.10.2014, בשעה 10.00, במשרדי המפרק, רח' פלטין 1, ראשון לציון 75653, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ירון סלבין, עו״ד, מפרק

חגית ואיריס בע׳׳מ

(ח״פ 51-322817-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ביום 25.8.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את חגית קוטון, מרח' קורדובה 80, משמר השבעה, טל' 054-6850201, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום

הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 25.12.2014, בשעה 10.00, אצל שפיגלמן, קורן, ברק, זמיר ושות', משרד עורכי דין, רח' לינקולן 20, קומה 14, תל אביב, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

חגית קוטון, מפרקת

תיווך פנורמה בע׳׳מ

(ח״פ 51-363385-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ביום 27.8.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו״ד ליאת לוי ליברמן, משד' ירושלים 18, משרד 206, אשדוד, טל' 08-6480004 פקס' 08-6480006, למפרקת החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרקת הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 27.2.2015, בשעה

16.00, במשרדי המפרקת, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרקת, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

ליאת לוי ליברמן, עו״ד, מפרקת

סמיר ובניו חברה לעבודות תברואה ותשתית בע׳׳מ

(ח״פ 51-322157-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית )בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון(

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ״ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ״ל, שנועדה והתכנסה ביום 20.8.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את סמיר אבו סניני, שכי אבו סנינה, ג׳לג׳וליה 45850, טל' 052-2264370, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ״ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ״ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ״ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 23.12.2014, בשעה 10.00, אצל המפרק, בכתובת הנ״ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

סמיר אבו סניני, מפרקילקוט הפרסומים 6867, ו' באלול התשע״ד, 1.9.2014 7834