גיליון 6868 עמוד 1 מתאריך 02/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ז' באלול התשע״ד    6868    2 בספטמבר 2014

עמוד

מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תמיכה בבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי-על המצויים בהסדר הבראה, בדרך של מענקים והלוואות,


לשם שמירת רציפות פעילותם............................................................7838

מינוי ועדות אתיקות והרכבן לפי חוק זכויות החולה ..............................................7839

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................7841

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................7844

בקשה לפירוק חברה על ידי בית המשפט........................................................7856

הודעות מאת הציבור........................................................................7856