גיליון 6868 עמוד 2 מתאריך 02/09/2014מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות במוסדות ציבור - תמיכה בבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי-על המצויים בהסדר הבראה, בדרך של מענקים והלוואות, לשם שמירת רציפות פעילותם

לפי חוק יסודות התקציב, התשמ״ה-1985

בהתאם לסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ׳׳ה-11985 (להלן - החוק), ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מתפרסמים

בזה מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד הבריאות (להלן - המשרד), במוסדות ציבור - תמיכה בבתי חולים ציבוריים-כלליים

שהם מרכזי-על המצויים במצוקה בהסדר הבראה, בדרך של מענקים והלוואות, לשם שמירת רציפות פעילותם, כמפורט להלן:

תקנה תקציבית מס' 24192003

1.    כללי

(א)    ועדת התמיכות של המשרד (להלן - הוועדה) תדון בעניין תמיכה מתקציב המשרד בהתאם לנוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן2 (להלן - הנוהל).

(ב)    התמיכה עצמה צריך שתינתן, אם אכן נכון וראוי לתתה, על פי עקרונות של סבירות ושוויון.

(ג)    בבואה לדון ולהחליט בכל בקשה לתמיכה, תשקול הוועדה את כל נסיבותיו של העניין, תוך יישום שוויוני אחיד וענייני של המבחנים שנקבעו.

(ד)    כל שיקוליה של הוועדה יהיו ענייניים, תוך הפעלת אמות מידה מקצועיות, ככל שיידרש לפי נסיבות העניין; הוועדה תנמק את החלטותיה.

2.    מטרת התמיכה

סיוע לבתי חולים ציבוריים-כלליים שהם מרכזי-על המצויים במצוקה כלכלית מיידית המונעת את המשך תפקודם והמשך

הפעלתם באיזון תקציבי לאורך זמן, בדרך של מענקים והלוואות, תוך שמירה על רמה נאותה של השירותים הרפואיים,

לרבות הבטחת תפקודו של בית החולים כמרכז-על ציבורי ואוניברסיטאי.

3.    תנאים לתמיכה

מוסד ציבור שהוא בעלים של בית חולים יהיה זכאי לתמיכה לפי מבחנים אלה בהתקיים התנאים האלה:

(ו) בית החולים הוא בית חולים ציבורי-כללי, המהווה 'מרכז-על', אשר תעודת רישומו כוללת יחידות העוסקות בנוירו-כירורגיה, השתלת אברים וניתוחי לב, ושמערך הטראומה שלו ערוך לטפל בפגיעות ראש חמורות;

(2)    בית החולים אינו בית חולים ממשלתי ואינו בית חולים בבעלות קופת חולים;

(3)    בית החולים פועל בהתאם לתנאי הרישיון שניתן לו;

(4)    בית החולים היה בגירעון תקציבי ותזרימי על סף חדלות פירעון שאיים באופן מיידי על יכולתו להמשיך במתן שירותי אשפוז באופן תקין ולמלא את מטרותיו בהתאם להוראות הדין החלות עליו ולתנאי הרישיון, ובית המשפט הורה על מתן צו הקפאת הליכים כנגדו ולבסוף גם אושר הסדר נושים ותכנית הבראה לבית החולים, שסיוע מתקציב המדינה הוא חלק ממנה;

(5)    המנהל הכללי של המשרד קבע כי קיימים בבית החולים שירותים רפואיים חיוניים, שיש צורך ציבורי בהמשך הפעלתם ברציפות באותו בית חולים, לתקופה מוגבלת או דרך קבע;

(6)    מוסד הציבור התחייב במסגרת הסכם לפי סעיף 5 (להלן - ההסכם), לבצע צעדי התייעלות משמעותיים לצורך שיפור מצבו הכלכלי ולחיזוק איתנותו הכספית והתזרימית, וכן לערוך שינויים מבניים הנוגעים לאופן ניהולו;

(7)    מוסד הציבור התחייב במסגרת ההסכם, שלא לבצע צעדים שיש בהם השלכה על מתן שירותי בריאות, היערכות לשעת חירום, הוראת סטודנטים והכשרת מתמחים, אם אלה מתקיימים בבית החולים, אלא באישור המשרד;

(8)    מוסד הציבור הציג לפני המשרד התחייבות של גורמים חיצוניים להעמיד סיוע משמעותי נוסף לבית החולים (להלן -הסיוע הנוסף); המשרד לא יעביר לבית החולים תמיכה לפי מבחנים אלה, ככל שהגורמים החיצוניים לא העמידו את הסיוע הנוסף בהתאם לאבני דרך למתן הסיוע הנוסף ומועדים להעברתו כפי שייקבעו במסגרת ההסכם;

(9)    במוסד הציבור ימונה חשב מלווה לצורכי מעקב ביצוע צעדי ההתייעלות שנקבעו לבית החולים כמפורט בהסכם;

(0ו) ככל שניתנת למוסד הציבור הלוואה במסגרת ההסכם - מוסד הציבור או בית החולים, לפי העניין, הציג בטוחות להלוואת המדינה, כפי שייקבע בהסכם.

4.    סכום התמיכה

בית החולים יקבל תמיכה בדרך של מענק והלוואה, שסכומם ייקבע בהסכם בין המדינה לבין בית החולים; התמיכה תועבר

בהתאם לאבני דרך שייקבעו בהסכם ובכפוף לתנאים שייקבעו בו.

5.    ההסכם שבמסגרתו תינתן התמיכה

התמיכה תינתן במסגרת הסכם בין המדינה לבין בית החולים, שבו יפורטו, בין השאר, כל אלה:

(ו) התחייבות בית החולים לבצע צעדי התייעלות במהלך תקופת התמיכה, וביניהם צמצום הוצאות והגדלת הכנסות, וכן התחייבות לבצע צעדים לחיזוק איתנותו הכספית והתזרימית, לרבות אופן ניהול קרנות;
ילקוט הפרסומים 6868, ז' באלול התשע״ד, 2.9.2014 7838

1

ס׳׳ח התשמ׳׳ה, עמ' 60; התשנ׳׳ב, עמ' 34.

2

   י״פ התשע׳׳ג, עמ' 3172 ועמ' 5152; התשע׳׳ד, עמ' 472.