גיליון 6869 עמוד 1 מתאריך 03/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ח' באלול התשע״ד    6869    3 בספטמבר 2014

עמוד

הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים .........7858

תיקון הכרזה דחופה על חומרים אסורים בהפצה לפי החוק האמור ..................................7859

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................7859

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................7860

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות .......................................................7862

הודעות מאת הציבור........................................................................7863