גיליון 6870 עמוד 1 מתאריך 04/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט' באלול התשע״ד    6870    4 בספטמבר 2014

עמוד

הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת

ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה........................... 7866

מינוי שמאי מקרקעין לוועדה המייעצת לעניין קביעת

רשימת שמאים מכריעים לפי חוק התכנון והבנייה ... 7866

מינוי יושבת ראש לוועדה לעניין פטור מחובת דיווח

לפי חוק העונשין.................................................................. 7866

מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל........................................ 7866

מינוי יושבי ראש לוועדות שחרורים ולוועדות שחרורים

מיוחדות לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר............... 7866

מינוי חברים לוועדות שחרורים מיוחדות לפי החוק האמור 7867 הסמכה לפי צו הסדרת מקומות רחצה (סדרים ואיסורים

במקומות רחצה מוכרזים).................................................. 7867

הסמכת ממונה לפי חוק החומרים המסוכנים.................... 7868

מינוי חבר מועצת רשות נחל קישון ...................................... 7868

מינוי ממלא מקום לנציג השר להגנת הסביבה במועצה

הארצית לתכנון ולבנייה.................................................... 7868

עמוד

מינוי שופטים לדון בערר לפי חוק הספורט......................... 7868

מינוי קצינת מבחן לנוער............................................................. 7868

תיקון ההודעה על אישור רשימת חברים לוועדת ערר

רפואית לפי פקודת התעבורה......................................... 7868

הודעה על מינוי מנהל כללי לפי חוק שירות המדינה

(מינויים)................................................................................... 7869

הודעה על מחיקת רישום תאגיד משלח בין-לאומי מפנקס

המשלחים הבין-לאומיים לפי חוק סוכני המכס......... 7869

הודעה בדבר הפסקה זמנית של רישיון מודד..................... 7869

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים................................................. 7869

הודעה בדבר מינוי סגן מנהל רשות העתיקות................... 7869

הודעה בדבר בחירת רב עיר לאור יהודה............................. 7869

הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק

כלב ברצועה........................................................................... 7869

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 7870

הודעות מאת הציבור................................................................... 7887