גיליון 6870 עמוד 19 מתאריך 04/09/2014גושים וחלקות:

מוסדר:

חלוצה גוש: 2 חלקות במלואן: 3. חלוצה גוש: 2 חלקי חלקות: 1 , 2. חלוצה גוש: 3 חלקי חלקות: 1 , 2, 4. גוש: 38060 חלקי חלקות: 17. גוש: 38321 חלקי חלקות: 39, 43,42. גוש: 38322 חלקי חלקות: 72. גוש: 38328 חלקי חלקות: 80. גוש: 38357 חלקי חלקות: 28 ,29. גוש: 38358 חלקי חלקות: 38. גוש: 38360 חלקי חלקות: 41. גוש: 38399 חלקות במלואן: 1, 3, 5 ,6. גוש: 38399 חלקי חלקות: 8. קואורדינטה 177000 :X קואורדינטה 573125 :Y

מטרת התכנית:

יצירת מסגרת תכנונית לפיתוח יער לון כפארק ציבורי, הקמת אזור ספורט, מגרש למבנה ציבור ופיתוח אזור מגורים ל- 51 יח''ד המתחלקות ל- 31 מגרשי מגורים חד משפחתיים ו- 20 מגרשים חד משפחתיים עם קיר משותף.

עיקרי הוראות התכנית:

1.    א. שינוי ״עוד מאזור מגורים בצפיפות נמוכה למגורים א' ולמגורים ב' ופארק / גן ציבורי.

ב.    שינוי ״עוד משצ''פ למגורים.

ג.    שינוי ״עוד משצ''פ לדרך.

ד.    שינוי ״עוד ממגורים בצפיפות נמוכה ושצ''פ לספורט ונופש.

ה.    שינוי ״עוד מ"שטח לבניני ציבור" למבנים ומוסדות ציבור דרך משולבת ומגורים א'.

ו.    שינוי ״עוד משצ''פ לפארק / גן ציבורי.

ז.    שינוי ״עוד מדרך מאושרת לחנייה.

2.    קביעת השימושים המותרים בכל ״עוד קרקע.

3.    קביעת תנאים למתן היתרי בנייה.

4.    קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושירותים.

5.    קביעת הוראות והנחיות סביבתיות.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 24/04/2014 ובילקוט הפרסומים 6794, התשעד, עמוד 5145, בתאריך 30/04/2014.

התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הדרום, התקוה 4 באר שבע 84100 טלפון: 08-6263795. וכן במשרדי: ועדה מקומית לתכנון ולבנייה באר שבע, בגין מנחם 2 באר שבע, טלפון: 08-6463807, וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל, ובאתר האינטרנט של משרד הפנים www.pnim.gov.il.

מחוז: דרום, מרחב תכנון מקומי: אבו בסמה הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מסי: 28/ 107/02/ 3

שם התכנית: מתחם חקלאי עם לולים תראבין

נמסרת בזה הודעה, בהתאם לסעיף 117 לחוק התכנון והבניה, התשכ״ה - 1965, בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מסי: 28/ 02/ 107/ 3 איחוד וחלוקה: ללא איחוד וחלוקה התרי בנייה והרשאות: תכנית שמכוחה ניתן להוציא היתרים או הרשאות המתייחסת לתכניות הבאות: סוג היחס    מספר התכנית

שינוי    7/ 02/ 305

שינוי    7/ 03/ 485

שינוי    28/ מפ/ 1001

שינוי    7/ 03/ 339/ 2

כפיפות    7/ 02/ 305/ 48

השטחים הכלולים בתכנית ומקומם:

״שוב: תראבין א-צאנע . סמוך לישוב תראבין, מדרום לו.

גבולות התכנית:

כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף.

גושים וחלקות:

גוש: 100229/2 חלקי חלקות: 1. גוש: 100228/3 חלקי חלקות: 1. גוש: 400766 חלקי חלקות: 1. גוש: 400886 חלקי חלקות: 1. גוש: 100227/4, מוסדר, חלקי חלקות: 1 - 3. קואורדינטה 175500 :X קואורדינטה 582900 :Y

מטרת התכנית:

הקמת מתחם חקלאי שיכלול תאי שטח עם זכויות בנייה ללולים, לדירים, לחממות ולמבנים אחרים לשימוש חקלאי.

עיקרי הוראות התכנית:

א.    שינוי ״עוד קרקע מאזור חקלאי (חלק) למתקנים הנדסיים ולדרך.

ב.    קביעת תכליות, שימושים, זכויות ומגבלות בנייה.

ג.    קביעת התנאים למתן היתרי בנייה.

ד.    קביעת זיקת הנאה על ״עוד חקלאי.

הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך 14/02/2014 ובילקוט הפרסומים 6754, התשעד, עמוד 3770, בתאריך 11/02/2014.

7883 ילקוט הפרסומים 6870, ט' באלול התשע״ד, 4.9.2014