גיליון 6870 עמוד 2 מתאריך 04/09/2014הודעה על מינוי חברים בוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה

לפי נוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות

אני מודיעה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 4.1 לנוהל עבודת הוועדה הציבורית לקביעת ייעודם של עיזבונות לטובת המדינה והליך קבלת כספי ההקצבות' (להלן - הוועדה), מיניתי, באישור הממשלה2, את השופטת בדימוס תחיה שפירא ליושבת ראש הוועדה ואת רינה עידן ועארף סייף לחברים בוועדה.

תוקף המינוי עד יום כ׳׳ב בתמוז התשע׳׳ז (16 ביולי 2017).

כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ד (24 ביולי 2014) (חמ 3-4155)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    י”פ התשע׳׳ב, עמ' 3856.

2    בהחלטת ממשלה מס' 1850 מיום י׳׳ט בתמוז התשע׳׳ד (17 ביולי 2014).

מינוי שמאי מקרקעין לוועדה המייעצת לעניין קביעת רשימת שמאים מכריעים

לפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965

בתוקף סמכותי לפי סעיף 202ד(א)(4) לחוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-11965, ולפי המלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של שמאי מקרקעין בישראל, אני ממנה את שמאי המקרקעין יהושע לדור ואת שמאית המקרקעין פנינה אבן חן לחברים ברשימת שמאי מקרקעין.

תוקף המינוי לשלוש שנים.

א' באב התשע׳׳ד (28 ביולי 2014) (חמ 3-3530)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307; התשס׳׳ח, עמ' 632.

מינוי יושבת ראש לוועדה לעניין פטור מחובת דיווח

לפי חוק העונשין, התשל”ז-1977 בתוקף סמכותי לפי סעיף 368ד(ו) לחוק העונשין, התשל”ז-11977 (להלן - החוק), אני ממנה את נועה ארזי, נציגת פרקליטות מחוז מרכז (פלילי), לחברה בוועדה לעניין פטור מחובת דיווח במחוז המרכז, והיא תהיה יושבת הראש בהתאם לחוק.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה בפרקליטות מחוז מרכז.

כל מינוי קודם לוועדה זו במחוז המרכז - בטל.

כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ד (24 ביולי 2014) (חמ 3-3720)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 226; התשע׳׳א, עמ' 80.

מינוי מנהלת לשכת הוצאה לפועל

לפי חוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(א) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ׳׳ז-11967, אני ממנה את נטלי זיידנברג, למנהלת לשכת ההוצאה לפועל באילת.

תוקף המינוי כל עוד המתמנה משמשת בתפקידה ברשות האכיפה והגבייה. כ׳׳ו בתמוז התשע׳׳ד (24 ביולי 2014) (חמ 3-1121-ה3)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 116; התשס׳׳ט, עמ' 42.

2    י”פ התשע׳׳א, עמ' 5756.

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001', ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני מאריכה3 את מינויו של משה מכליס, שופט בקצבה של בית משפט מחוזי, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים, מיום כ׳׳א בתמוז התשע׳׳ד (19 ביולי 2014).

כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ד (23 ביוני 2014) (חמ 3-101-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשס׳׳א, עמ' 410.

2    ס׳׳ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

3    י”פ התשע״ב, עמ' 5826.

מינוי יושב ראש לוועדת שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001', ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳׳ד-21984, ובהסכמת נשיא בית המשפט העליון, אני ממנה את שלמה איזקסון, שופט בקצבה של בית משפט שלום, ליושב ראש ועדת שחרורים.

תוקף המינוי לשנתיים.

י׳׳ז בתמוז התשע׳׳ד (15 ביולי 2014) (חמ 3-101-ה1)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס״ח התשס׳׳א, עמ' 410.

2    ס״ח התשמ׳׳ד, עמ' 198.

מינוי יושבת ראש לוועדת שחרורים

לפי חוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס”א-2001

בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק שחרור על-תנאי ממאסר, התשס״א-2001', ולפי סעיף 16 לחוק בתי המשפט

ילקוט הפרסומים 6870, ט' באלול התשע״ד, 4.9.2014 7866

1

ס׳׳ח התשס״א, עמ' 410.