גיליון 6871 עמוד 1 מתאריך 07/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באלול התשע״ד    6871    7 בספטמבר 2014

עמוד

הודעה על העברת סמכויות לפי חוק הממשלה............... 7890

הודעה לפי כללי השפיטה (סדרי העבודה של הוועדה

לבחירת שופטים)................................................................. 7890

מינוי יושב ראש מותב לוועדת ערעור לפי חוק הנכים

(תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים................ 7890

מינוי יושבי ראש וחברה לוועדת ערר לפי חוק מיסוי

מקרקעין (שבח ורכישה)..................................................... 7890

מינוי יושבת ראש ועדת שחרורים לפי חוק הנוער

(שפיטה, ענישה ודרכי טיפול)......................................... 7891

הודעה על מינוי נציגי זכאים בוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין לפי חוק משפחות חיילים שנספו

במערכה (תגמולים ושיקום)............................................. 7891

מינוי פקחים לפי חוק הכניסה לישראל................................ 7891

עמוד

מינוי חברה למועצה הארצית לשיקום נכי נפש בקהילה.. 7891 הוספת רופא לרשימת רופאים לפי חוק שחרור על-תנאי

ממאסר...................................................................................... 7891

מינוי פקידי גבייה וממונים על הגבייה לפי פקודת

המסים (גבייה)....................................................................... 7892

הודעה על תפיסת טובין וחילוטם לפי חוק מס ערך

מוסף......................................................................................... 7892

הודעות בדבר רישום זכות מטפחים בספר הזכויות....... 7893

הודעה בדבר אזורים שבהם לא חלה החובה להחזיק

כלב ברצועה.......................................................................... 7895

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין......................... 7896

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 7896

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 7900

הודעות מאת הציבור.................................................................. 7913