גיליון 6871 עמוד 32 מתאריך 07/09/2014נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך

המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אברהם דינרי, עו׳׳ד, מפרק

מיינדס - מיתוג ותוכן שיווקי בע״מ

(ח׳׳פ 51-326405-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 25.8.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף קרת, מרח' החקלאי 9, הוד השרון, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

יוסף קרת, מפרק

משאבי אנוש - המכללה בע׳׳מ

(ח״פ 51-288790-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.8.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את חנוך סדן, מרח' יהושע טהון 5, תל-אביב-יפו, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

חנוך סדן, מפרק

פבונצ׳לו בע׳׳מ

(ח״פ 51-499204-9)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 28.8.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אנג׳לו פבונצ׳לו, מרח' אושה 7, תל אביב, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אנג׳לו פבונצ׳לו, מפרק

אלעזר נחלון חברת עורכי דין

(ח”פ 51-473905-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק

ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף 321(א) לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית שלא מן המניין של החברה הנ׳׳ל, שהתכנסה ביום 7.8.2014, התקבלה החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלעזר נחלון, מרח' ציפורה 9, ירושלים 9362526, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו, בצירוף הוכחותיו, בתוך 21 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל.

נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אלעזר נחלון, מפרק

אלעזר נחלון חברת עורכי דין

(ח”פ 51-473905-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל תתכנס ביום 12.10.2014, בשעה 18.00, אצל המפרק, רח' ציפורה 9, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלעזר נחלון, מפרק

שיא גולף בע׳׳מ*

(ח״פ 51-435020-6)

הודעה על בינוס אסיפת נושים

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 323 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפת נושים של החברה הנ׳׳ל תתכנס ביום 19.10.2014, בשעה 12.00, במשרדי יגאל ארנון ושות', עורכי דין, מגדלי עזריאלי 1, בניין עגול, קומה 46, תל אביב.

על סדר היום: פירוק מרצון (בלא הצהרת כושר פירעון) ומינוי מפרק.

גיל אורן, עו״ד    גיא גיסין, עו״ד

מנהלים מיוחדים

* ההודעה שפורסמה בילקוט הפרסומים 6868, התשע״ד, עמ' 7856 - מבוטלת.

7920    ילקוט הפרסומים 6871, י״ב באלול התשע״ד, 7.9.2014

המחיר 12.96 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי