גיליון 6872 עמוד 1 מתאריך 07/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ב באלול התשע״ד    6872    7 בספטמבר 2014

עמוד

7922 ...........

הודעה על חילופי גברי בכנסת......................................

7922 ...........

הכרזות על התאחדויות בלתי מותרות.......................

7923 ...........

הודעה על רישום מפלגה בפנקס המפלגות...............

7923 ...........

הכרזה על אזורים נגועים במחלת הניוקסל..............

עמוד

הודעה על החלפת חבר בוועדה המרחבית לתכנון

ולבנייה הרצליה-כפר שמריהו....................................... 7923

הודעה מאת הכונס הרשמי....................................................... 7923

הודעות מאת הציבור................................................................... 7924