גיליון 6873 עמוד 1 מתאריך 08/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ג באלול התשע״ד    6873    8 בספטמבר 2014

עמוד

הודעות על ביעור רשומות בבתי המשפט .......................................................7930

רשימת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן.........................................................7933

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן................................................7936

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט .................................................7938

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..............................................................7939

הודעות מאת הציבור........................................................................7957