גיליון 6873 עמוד 10 מתאריך 08/09/2014המצרך

מספר ההיתר

היצרן

גרורים ונתמכים לרכב: גרורים ונתמכים שמשקלם הכולל המותר גדול מ-3,500 ק״ג

ו766

שלדות בע״מ

מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ולנתמכים: מרכבים קבועים

7662

מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ולנתמכים: מרכבים רכינים

7663

התקן הגנה תת-רכבי אחורי

7664

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה אזורית חוף אשקלון - גנים ציבוריים

64546

שעשועים וספורט בע״מ

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

47503

תדיראן גרופ בע״מ

ט״ז בתמוז התשע׳׳ד (14 ביולי 2014) (חמ 3-290-ה0

דניאל גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה בדבר עדכון מחירים מרביים למוצרי נפט

לפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים בתחנות תדלוק(, התשס׳׳ב-2002, ולפי צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים )מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק(, התשנ׳׳ג-992ו

בתוקף סמכותי לפי סעיף 4(ד) לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים בתחנות תדלוק), התשס״ב-2002ו, וסעיף 2 לצו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק), התשנ׳׳ג-992ו1 2, אני מודיע כי מיום ג' בתמוז התשע׳׳ד (ו ביולי 2014), המחירים המרביים של מוצרי נפט הם כמפורט להלן:

חלק א': מחיר מרבי לבנזין בתחנות תדלוק בשקלים חדשים

בנזין 95 אוקטן

המוצר    נטול עופרת

א. מחיר לליטר בתחנה (כולל 8%ו מע״מ)    7.62

ב. מחיר לליטר בתחנה באילת    6.46 תוספת בעד שירות מלא:

בכל הארץ (כולל מע׳׳מ) 8ו.0 שקלים חדשים לליטר. באילת (לא כולל מע׳׳מ) 5ו.0 שקלים חדשים לליטר.

חלק ב': מחירים מרביים למוצרי נפט בשער בית זיקוק (אינם כוללים בלו)

טור א'    טור ב'

מוצר נפט    מחיר בשקלים חדשים לטונה מטרית

מזוט כבד 4000 3.5%    2,084.69

זפת 00ו/80    5.87ו2,3

זפת ה.ב.    2,246.59

א' בתמוז התשע׳׳ד (29 ביוני 4ו20) (חמ 52ו3-2-הו)

חן בר יוסף

מנהל מינהל הדלק והגז

ילקוט הפרסומים 6873, י״ג באלול התשע״ד, 4ו8.9.20 7938

1

ו ק׳׳ת התשס׳׳ב, עמ' 909; התשס׳׳ד, עמ' 246; התשס׳׳ז, עמ' 737.

2

ק׳׳ת התשנ׳׳ג, עמ' 262; התשס׳׳א, עמ' 206; התשס׳׳ו, עמ' 736 ועמ' 779.