גיליון 6873 עמוד 8 מתאריך 08/09/2014המצרך שלגביו ניתן ההיתר

שם בעל ההיתר

מספר

ההיתר

תאריך מתן ההיתר

לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק

נ.ע. חשמל צפון - תעשיות חשמל בע׳׳מ

70654

4ו.23.06

מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה

SUZHOU SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD. EXPORT- CHINA

ו7222

4ו.23.06

חוקת הבטון: תקרות מטבלות חלולות טרומות דרוכות

רמט טרום בע״מ, מישור אדומים

248ו7

4ו.23.06

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה ביוקנעם-גנים ציבוריים

שעשועים וספורט בע״מ

72925

4ו.23.06

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה ביקנעם - מוסדות חינוך

שעשועים וספורט בע״מ

72926

4ו.23.06

בלוקי בטון: בלוקי קיר

ת.ס. לייצור בלוקים בע”מ

72305

4ו.23.06

מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים

תעשיות פלסט הרמה בע”מ

ו5ו72

4ו.23.06

מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים

תעשיות פלסט הרמה בע”מ

וו733

3ו.23.06

מובלי פלסטיק למיתקני חשמל ותקשורת בבניינים: מובלים כפיפים

תעשיות פלסט הרמה בע”מ

2ו733

4ו.23.06

הערה: פירוט הדגמים של המוצרים שלגביהם ניתנו ההיתרים נמצא במשרדי מכון התקנים.

ט״ז בתמוז התשע״ד (14 ביולי 2014) (חמ 3-290-הו)

דניאל גולדשטיין

המנהל הכללי של מכון התקנים הישראלי

הודעה על מחיקת היתרים לסמן מצרכים בתו-תקן

לפי תקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ׳׳ב-982ו

בהתאם לתקנה 4ו(ג) לתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ׳׳ב-982וו, ובהתאם לסעיף וו(ב) לחוק התקנים, התשי”ג-953ו2, אני מודיע כי בוטל תוקפם של ההיתרים המפורטים להלן, לסמן מצרכים בתו-תקן וההיתרים האמורים נמחקו

המצרך

מספר ההיתר

מרשימת ההיתרים: היצרן

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה בראש העין - מוסדות חינוך

65555

א.ד. מתקני משחק בע״מ

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקה במועצה אזורית עמק חפר - מוסדות חינוך

ו6930

מיתקני משחקים: מדריך להתקנה, לפיקוח, לתחזוקה ולתפעול תחזוקת מיתקני משחקים בבני ברק - גני ילדים

70565

אלו את ניצן בע”מ

חלונות: חלונות אלומיניום

6342ו

אל-מור חן בע”מ

חוקת הבטון: אלמנטים ומערכות מבטון טרום

9627

אקרשטיין תעשיות בע״מ -מפעל אשדוד

צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין

6984ו

אקרשטיין תעשיות בע״מ -מפעל צ.ח.ר

ו ק׳׳ת התשמ״ב, עמ' ו59ו. 2 ס״ח התשי״ג, עמ' 30; התשל״ט, עמ' 34.

ילקוט הפרסומים 6873, י״ג באלול התשע׳׳ד, 4ו8.9.20 7936