גיליון 6874 עמוד 1 מתאריך 09/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ד באלול התשע״ד    6874    9 בספטמבר 2014

עמוד

הודעות מאת הרשם לענייני ירושה............................................................. 7962

הודעות מאת הכונס הרשמי..................................................................8018