גיליון 6874 עמוד 100 מתאריך 09/09/2014מחוז ירושלים

הודעות על מותן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך צו כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החניב/יJ

וו/ו8/0ו 4:00ו

4ו/ו0/רו

4ויו0י8990ו

וור8

הכרמים 38/0,מבשרת ציון

ר940י0ר0ר

אטיאס יעקב חי

וו/08/02 י09:4

4ו/08/ו0

4ב־08יי4י2

8488

פינלס שמואל 4/14,ירושלים

י0608ו8ור

אלקיסי אוסאמה

וו/08/02 00 :סו

4ו/08/ו0

4וי08ירי9י

0וו8

אשר לשלמה 0/ר,מודיעין עילית

4ר4יי4ר20

האשל מרדכי

וו/02/ו0 09:00

4ו/24/04

4וי07י23420

8־4י8

קרית ארבע 8ו/34,קריית ארבע

308894444

מיכלזון ויאצ׳סלב

וו/ו8/0ו 4:00ו

4ו/ו0/ו0

4ויו0י9ור6ו

44ר8

בר און א ורי 34/0,ירושלים

ר04940ר0

עזרא יעקב

הדיונים יתקיימו בביהמ״ש המחוזי ירושלים המועד להגשת תביעות חוב הינו תוך שישה חודשים מיום מתן צו כינוס ביום הדיון בבקשת פשיטת הרגל רשאי ביהמ״ש להוריות יגל הפטר החייב
בת-שבע אברך בר טוב, עו״ד, רח׳ כנפי נשרים 15, בנין התאומים, ירושלים

מחוז תלאביב

הודעות על מתן צווי כינוס ומועד הדיון בביהמ״ש

מועד הדיון

תאריך 4ו כי0וס

מס. תיון ביהמ״ש

תיק

כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

יו/וו/06 0ר:08

4ו/4/08ו

4וי04י9ר00ר

יי432

שמואל בן■ עדיה 8/3,תל אביב: ייפו

ו7244י4י

אבו סרארי דאוד

4ו/ר08/0 0ר:08

4ו/2/08ו

4וי04י8ו40י

ו4340

נג׳א רה ישראל י/ו,חולון

44ו7ר0י2

אבי!: יחיאל

יו/ו0/י0 0ר:09

4ו/4/08ו

4וי04י213ו2

י9י43

אשל אברהם 2/0^,רני ברק

ו0248030י

אביטן אברהם

יו/וו/2ו 0ר:09

4ו/4/08ו

4וי04י4849

43844

המצפן ב/20,תל !אביב ייפו

32924444

אבייב ישראל

4ו/ו04/0 0ר:09

4ו/08/רו

4וי04י34427

יוו43

לוין שמעון זאב 28/3,הרצלייה

4י47ר3י2

אבני יצחק

יו/וו/04 0ר:08

4ו/4/08ו

4וי04י36953

4וו43

לוין ׳שמעון זאב28/3,הרצלייה

04200342

אונני קרן

4ו/ר8/0ו 0ר:09

4ו/2/08ו

4וי04י24984

2ו439

ריינס 45/1,גבעתיים

29040424

אברהם נחום אייל

4ו/ר0/י0 0ר:09

4ו/2/08ו

4וי04יו928

43820

סוקולוב 4/3 ,בת יכו

78804278

אדרעי שרונה

יו/וו/6ו 0ר:09

4ו/4/08ו

4וי04י38020

8י439

הרבר מנחם 4/4ו,תל אביב ייפו

ו03444י2

אוחנה מיכל

4ו/ו06/0 0ר:08

4ו/4/08ו

4ויי0י44412

43430

:זיpוננמיו^^נ 22/ו,בת גר

2י040003י

אוסטרובסקי ליאנ

4ו/8/00ו 0ר:09

4ו/4/08ו

4וי04י29744

44004

הרברט סמואל (/22,תל !כבנב ייפו

4409828י

אור אורי

4ו/רו/02 0ר:08

4ו/2/08ו

4וי04יר824ו

44י43

אלמגור 3ו/4,תל אביב ייפו

4940244*?

אזואלוס זריהן נע!

וו/וו/2ו 0ר:08

4ו/08/רו

4וי04י04י9י

43430

הרב מימ1ן0/20ו,בת ים

2028844

אלאלוף אברהם

וו/וו/2ו 0ר:08

4ו/7/08ו

4וי04י820ו

4י438

ביאביק 0/3וו, רמות ג ן

02ו23043

אלייקים רות

יו/ו0/י0 0ר:08

4ו/7/08ו

4וי04י0848ו

י4338

ראשוני ם 4/0ו, תל אביב ויפו

ו0882י08

אסע סיגל

׳לקוויו הפרסומים 6874, י״דבאלול התשע״ד, 9.9.2014 8060