גיליון 6874 עמוד 99 מתאריך 09/09/2014הודעה על כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

מחוז תל אביב

פרטי הנאמן

אחוז

דיבידנד

סוג

נושה

תאריך מתן צו פש׳׳ר/ כינוס

מס. תיק ביהמ׳׳ש

מס' תיק כנ״ר

כתובת

ת״ז

שם החייב/ת

עו״ד דרפנר משה

1.00%

בדין קדימה

16/09/10

23976-11-09

3י232

הרצל 2,פתח תקווה

7378151

אדיר דוד

עו״ד דרפנר משה

1.00%

רגיל

08/02/10

23955-11-09

23253

הרצל 2,פתח תקווה

706י258י

אדיר שושנה

1.00%

25/12/08

2563-00-08

20950

בלפור 77/2 ,בת ים

79960738

אזולאי פלורה

עו״ט חבר ארז

1.00%

06/05/07

185--00-06

1532:^1.

מלון והשרון ,הרצליה

1ת-10730

אלקהלומברי יצח

עו״ד גדות עוז

1.00 %

30/12/07

1037-00-07

28216

מבצע סיני12/7,בת ים

313855538

בונדרצ׳וק רומן

עו״ד ריי-לוין אוו

1.00%

30/01/07

1015-00-07

0י185

המעפיל 13,רמת גן

29560588

בורכוביץ יעיש לי

עו״ד סימון שי

1.00%

02/11/11

37583-08-10

2י256

שתולים 50,תל אביב - יפו

7571י123

גבאי עופר

עו״ד צמיר מיכה

1.000/0

03911/08

1001-00-08

19780

כצנלסון 20,גדרה

,717 1662

גבריאלי נטליה

עו״ד צנעני איתן

י27/03/1

1803-00-09

91925

מימיני 6,פתח תקווה

22235295

גוהסי איזה

עו״ד צנעני איתן

י27/03/1

/802-00-09

91915

בנימיני 6,פתח תקווה

23335י57

גוהסי אמנון

עו״ד מימון דוד

1.000/0

11/י0/י0

1719-00-09

01882

מעפילי אגוז 10,נתניה

58,111739

גולן ירון שמואל

עו״ד צנעני איתן

1.00%

03/05/12

1831-00-08

6יי20

השניים 7\34,בני ברק

58361759

גז אברהם

עו״ד בומגרטן אל

1.00%

03/10/13

15593-05-10

520י2

המקצוע ת״ד 215 9,תל אבי1

51י212י5

גרוסמן עידו אשר

1.00%

05/11/י0

39059-01-10

93761

שקד 1י,תלאביב - יפו

6 5506867

זיתונה אלברט

1.000/0

02/02/11

1-01-10י360

93771

שקד י/1י,תל אביב - יפו

90351י57

זיתונה שרה

עו״ד גולדבלט-לו

1.00%

27/01/12

י07-00-0י2

95891

והשיטה 12,לוד

23293657

חסונה אנואר

1.00%

03/99/י1

656-00-96

:12080

הס 15/12,נתניה

3י0י-170

יחיא סוזי

עו״ד כרמי רחל

1.00%

11/02/13

11-09-י3210

9פ232

אסטורי הפרחי 22/2,תל אבי

י2893280

לדר !:ילל

עו״ד סטמרי אמי

1.000/0

3ר/07/11

8956-07-12י

33763

פינסקר 7,חולון

י31י31081

לוז אבי

11/01/10

/114-00-06

06353

רחל המשוררת ה2,פתח תקו

69659811

מוסקוביץמרסל

עו״ד חכים ברוך

1.00 %

06/02/11

37897-12-00

96860

יריחו 00,חילון

5519י8י5

נגר יוסף

1.00 0%

03/07/09

0612-00-08

90320

שאול המלך 15,כפר סבא

<19792570

נשר בת שבע

עו״ד הראל אורן

1.00%

26/10/05

1611-00-05

17181

9מוס דניאל 17,רח1בות

3י52273

צומן אןריאל

עו״ד פדר אופיר

1.00%

18/03/12

3-07-11ת97י

29178

סוקולוב 12,בת ים

8י168512

ציפרמלניס

1.00 %

22/06/09

:1811-00-0 !5

52י20

הנביאיר 79/6,בת ים

67860395

קדוש ליליאן

רותלינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

מחוז מרכז

הודעה יגיל כוונה להכריז על חלוקת דיבידנד ראשון

פרט י הנאמן

אחוז

דיבידנד

סוג

נושה

תארי־ך מתו צו פש״ר/ כינוס

מס. תיק ביהמ״ש

ממ׳מיק

כנ״ר

כתובת

ת:,, זי

שם החייב/ת

עו״ד חכים ברוך

1.00%

19/01/11

10-י33-0י31

276י2

ת.2 3107 ,בת ים

58062381

אייזיק עוזי

עו״ד רוזנצוויג עי

1.00%

22912/10

5013-03-10י

9-0278

הרצל 62/5,כפר סבא

328637137

מוסונובסטניסלב

עו״ד נגריס רואי

1.00%

י05/06/1

20500-09-12

05יי3

יציאת אירופה 5/ 36,כפר סב

-27183117

קריסט יוה לריסה

עו״ד דרפנר משה

1.00%

רגיל

15/07/12

12ן05-י7י20

י285ל

האילנות 0/י1,כפרסבא

16736991

תמרוב רפי

רות לינקר-מזרחי,עו״ד, תל אביב

8059 ילקוט הפרסומים 6874, י״ד באלול התשע״ד, 9.9.2014