גיליון 6875 עמוד 1 מתאריך 10/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באלול התשע״ד    6875    10 בספטמבר 2014

עמוד    עמוד

מינוי ועדת משמעת לפי חוק הפטנטים................................ 8090    אצילת סמכויות לפי פקודת התעבורה................................. 8090

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות לפי החלטת מועצת    הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים,

מקרקעי ישראל..................................................................... 8090    מקומן ומועדיהן לפי תקנות סוכני המכס................... 8090

.    הודעה בדבר קביעת מועד ומקום לבחירת רבני עיר

מינוי רשות מוסמכת לפי פקודת היבוא והיצוא............... 8090

לירושלים................................................................................. 8091

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה    הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 8091

לתקופת כהונה שנייה........................................................ 8090    הודעות מאת הציבור.................................................................. 8098