גיליון 6875 עמוד 16 מתאריך 10/09/2014


רייטינג מדריך הפנאי של כולם בע׳׳מ

(ח׳׳פ 51-272947-6)

הודעה על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים לצורך פירוק מרצון

בהתאם להחלטת החברה (באמצעות הנאמנים) מיום

27.7.2014,    על פירוק מרצון, מתכבדת בחברה להודיע על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים, ביום 5.11.2014, בשעה 9.30, במשרדי הנאמנים, רח' ז׳בוטינסקי 35, בניין התאומים 2, קומה 8, חדר 801, רמת גן.

על סדר היום: אישור פירוק החברה מרצון ומינוי הנאמנים למפרקי החברה. נושה שלא יוכל להגיע לאסיפת הנושים יהיה רשאי להגיש טופס הסמכה/התנגדות למשרד עד ליום 2.11.2014, בשעה 18.00, או באמצעות הפקס שמספרו 03-5652644. כמו כן ניתן לפנות בכל עניין בדוא׳׳ל yuvaly@ww-law.co.il.

ירון ארבל, עו״ד    שלמה נס, עו״ד ורו״ח

נאמנים

בית דפוס מעריב בע׳׳מ

(ח״פ 51-013243-4)

הודעה על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים לצורך פירוק מרצון

בהתאם להחלטת החברה (באמצעות הנאמנים) מיום

27.7.2014,    על פירוק מרצון, מתכבדת בחברה להודיע על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים, ביום 5.11.2014, בשעה 10.00, במשרדי הנאמנים, רח' ז'בוטינסקי 35, בניין התאומים 2, קומה 8, חדר 801, רמת גן.

על סדר היום: אישור פירוק החברה מרצון ומינוי הנאמנים למפרקי החברה. נושה שלא יוכל להגיע לאסיפת הנושים יהיה רשאי להגיש טופס הסמכה/התנגדות למשרד עד ליום 2.11.2014, בשעה 18.00, או באמצעות הפקס שמספרו 03-5652644. כמו כן ניתן לפנות בכל עניין בדוא״ל yuvaly@ww-law.co.il.

ירון ארבל, עו״ד    שלמה נס, עו״ד ורו״ח

נאמנים

טי.וי.מול בע׳׳מ

(ח״פ 51-324568-8)

הודעה על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים לצורך פירוק מרצון

בהתאם להחלטת החברה (באמצעות הנאמנים) מיום

27.7.2014,    על פירוק מרצון, מתכבדת בחברה להודיע על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים, ביום 5.11.2014, בשעה 10.30, במשרדי הנאמנים, רח' ז'בוטינסקי 35, בניין התאומים 2, קומה 8, חדר 801, רמת גן.

על סדר היום: אישור פירוק החברה מרצון ומינוי הנאמנים למפרקי החברה. נושה שלא יוכל להגיע לאסיפת הנושים יהיה רשאי להגיש טופס הסמכה/התנגדות למשרד עד ליום 2.11.2014, בשעה 18.00, או באמצעות הפקס שמספרו 03-5652644. כמו כן ניתן לפנות בכל עניין בדוא״ל yuvaly@ww-law.co.il.

ירון ארבל, עו״ד    שלמה נס, עו״ד ורו״ח

נאמנים

מועדון קוראי מעריב בע׳׳מ

(ח״פ 51-042541-6)

הודעה על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים לצורך פירוק מרצון

בהתאם להחלטת החברה (באמצעות הנאמנים) מיום

27.7.2014,    על פירוק מרצון, מתכבדת בחברה להודיע על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים, ביום 5.11.2014, בשעה 11.00, במשרדי הנאמנים, רח' ז׳בוטינסקי 35, בניין התאומים 2, קומה 8, חדר 801, רמת גן.

על סדר היום: אישור פירוק החברה מרצון ומינוי הנאמנים למפרקי החברה. נושה שלא יוכל להגיע לאסיפת הנושים יהיה רשאי להגיש טופס הסמכה/התנגדות למשרד עד ליום 2.11.2014, בשעה 18.00, או באמצעות הפקס שמספרו 03-5652644. כמו כן ניתן לפנות בכל עניין בדוא״ל yuvaly@ww-law.co.il.

ירון ארבל, עו״ד    שלמה נס, עו״ד ורו״ח

נאמנים

תן לי ספורט בע׳׳מ

(ח״פ 51-232809-7)

הודעה על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים לצורך פירוק מרצון

בהתאם להחלטת החברה (באמצעות הנאמנים) מיום

27.7.2014,    על פירוק מרצון, מתכבדת בחברה להודיע על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים, ביום 5.11.2014, בשעה 12.30, במשרדי הנאמנים, רח' ז׳בוטינסקי 35, בניין התאומים 2, קומה 8, חדר 801, רמת גן.

על סדר היום: אישור פירוק החברה מרצון ומינוי הנאמנים למפרקי החברה. נושה שלא יוכל להגיע לאסיפת הנושים יהיה רשאי להגיש טופס הסמכה/התנגדות למשרד עד ליום 2.11.2014, בשעה 18.00, או באמצעות הפקס שמספרו 03-5652644. כמו כן ניתן לפנות בכל עניין בדוא״ל yuvaly@ww-law.co.il.

ירון ארבל, עו״ד    שלמה נס, עו״ד ורו״ח

נאמנים

נכסי מעריב בע״מ

(ח״פ 51-027181-0)

הודעה על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים לצורך פירוק מרצון

בהתאם להחלטת החברה (באמצעות הנאמנים) מיום

27.7.2014,    על פירוק מרצון, מתכבדת בחברה להודיע על כינוס אסיפה כללית ואסיפת נושים, ביום 5.11.2014, בשעה 12.00, במשרדי הנאמנים, רח' ז׳בוטינסקי 35, בניין התאומים 2, קומה 8, חדר 801, רמת גן.

על סדר היום: אישור פירוק החברה מרצון ומינוי הנאמנים למפרקי החברה. נושה שלא יוכל להגיע לאסיפת הנושים יהיה רשאי להגיש טופס הסמכה/התנגדות למשרד עד ליום 2.11.2014, בשעה 18.00, או באמצעות הפקס שמספרו 03-5652644. כמו כן ניתן לפנות בכל עניין בדוא״ל yuvaly@ww-law.co.il.

ירון ארבל, עו״ד    שלמה נס, עו״ד ורו״ח

נאמנים

8104    ילקוט הפרסומים 6875, ט״ו באלול התשע״ד, 10.9.2014

המחיר 6.48 שקלים חדשים 0334-3030 ISSN סודר במח' רשומות, משרד המשפטים, והודפס במדפיס הממשלתי