גיליון 6875 עמוד 2 מתאריך 10/09/2014


מינוי ועדת משמעת

לפי חוק הפטנטים, התשכ”ז-1967 בתוקף סמכותי לפי סעיף 146 לחוק הפטנטים, התשכ׳׳ז-1967י, אני ממנה את הרשומים מטה2 לוועדת משמעת לפי החוק האמור:

ארנן גבריאלי - יושב ראש מיכל חכמי - חברה סנפורד קולב - חבר. תוקף המינוי לשלוש שנים.

כ׳׳ז בתמוז התשע׳׳ד (24 ביולי 2014) (חמ 3-1498-ה5)

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס׳׳ח התשכ׳׳ז, עמ' 148.

2    י”פ התשע׳׳א, 4063.

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות

לפי החלטת מועצת מקרקעי ישראל

בתוקף סמכותי לפי סעיף 2(ב)(1) להחלטת מועצת מקרקעי ישראל שמספרה 1181, מיום ט׳׳ז באדר התשס׳׳ט (12 במרס 2009), אני ממנה את מיכל כהן, עובדת המדינה הכשירה להיות שופטת של בית משפט שלום, ליושבת ראש ועדת השגות לפי הסעיף האמור.

תוקף המינוי לשנתיים וכל עוד המתמנה משמשת בתפקידה כעובדת המדינה. כ׳׳ד בתמוז התשע׳׳ד (22 ביולי 2014) (חמ 3-719-ה2)

ציפי לבני שרת המשפטים

מינוי רשות מוסמכת

לפי פקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל”ט-1979 בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת היבוא והיצוא [נוסח חדש], התשל׳׳ט-1979י, אני ממנה את משה אמסלם, לרשות מוסמכת לעניין הפקודה האמורה לייבוא טובין בתחום הרכבות.

המינוי הקודם2 מיום א' באייר התשע׳׳ב (23 באפריל 2012)

- בטל.

ו' באלול התשע׳׳ד (1 בספטמבר 2014) (חמ 3-144-ה1)

ישראל כ״ץ

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 32, עמ' 625; י”פ התשי׳׳ג, עמי 173. 2 י”פ התשע׳׳ב, עם■ 4242.

הודעה בדבר מינוי חבר במועצת רשות שדות התעופה לתקופת כהונה שנייה

לפי חוק רשות שדות התעופה, התשל”ז-1977 אני מודיע בזה כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק רשות שדות התעופה, התשל”ז-11977, מ יניתי את חיים בשארי לחבר

1 ס׳׳ח התשל׳׳ז, עמ' 182.

מקרב נציגי הציבור, במועצת רשות שדות התעופה, לתקופת כהונה שנייה2.

ו' באלול התשע׳׳ד (1 בספטמבר 2014) (חמ 3-421-ה1)

ישראל כ״ץ

_    שר התחבורה והבטיחות בדרכים

2 י”פ התשע׳׳א, עמ' 1161.

אצילת סמכויות

לפי פקודת התעבורה

בתוקף סמכותי לפי סעיף 1 לפקודת התעבורה1, אני מתקן את אצילת סמכויותי2 כמפקח הארצי על התעבורה, לפטור במקרה מסוים מהסדרי תנועה, לפי תקנה 16(2) לתקנות התעבורה, התשכ”א-31961, כך שבפסקה (2), בסופה יבוא: ”שי סופר - לכל שטח המדינה”.

ח' באב התשע׳׳ד (4 באוגוסט 2014) (חמ 3-214)

מאיר חן

_    המפקח הארצי על התעבורה

1    דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

2    י”פ התשס׳׳ב, עמ' 3896; י”פ התשע׳׳א, עמ, 164.

3    ק”ת התשכ׳׳א, עמ' 1425.

הודעה בדבר בחינות למועמדים לפקידים רשויים, מקומן ומועדיהן

לפי תקנות סוכני המכס, התשכ”ה-1965

בהתאם לתקנות 19 ו-20 לתקנות סוכני המכס, התשכ”ה-11965,

אני מודיע על בחינות למועמדים לפקידים רשויים:

(1)    נושאי הבחינות יהיו כמפורט בהודעה בדבר נושאי בחינות לפקיד רשוי2;

(2)    הבחינות ייערכו בכתב ובעל-פה;

(3)    הבחינה בכתב תיערך ביום ד', ב' בטבת התשע”ה (24 בדצמבר 2014);

(4)    את הבקשה להיבחן יש להגיש בתוך 30 ימים מיום פרסומה של הודעה זו ברשומות באחד מן המקומות המצוינים להלן:

בית המכס, שער הנמל 3, חיפה;

בית המכס, רח' ישראל גלילי 3א, ראשון לציון;

בית המכס, רח' כנפי נשרים 66, בית כנפי האלה, ירושלים;

בית המכס ומע”מ, נמל אילת, אילת;

טופס בקשה ניתן לקבל בכל אחד מן המקומות האמורים;

(5)    הודעה על המקום שבו תתקיים הבחינה תישלח לכל מועמד שהגיש בקשה כאמור;

(6)    מועמד אשר עבר בהצלחה את הבחינה שבכתב יזומן לבחינה בעל פה.

י”ז באב התשע׳׳ד (13 באוגוסט 2014) (חמ 3-69-ה2)

משה אשר

_    מנהל רשות המסים בישראל

1    ק”ת התשכ׳׳ה, עמ' 1307.

2    י”פ התשנ׳׳ח, עמ' 1230; התשס׳׳ד, עמ' 192.

ילקוט הפרסומים 6875, ט”ו באלול התשע׳׳ד, 10.9.2014 8090