גיליון 6876 עמוד 1 מתאריך 10/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ו באלול התשע״ד עמוד

מינוי יושבת ראש וחברים לוועדת ערר לפי חוק הרשויות

המקומיות (ביוב) וחוק בתי דין מינהליים.................. 8106

מינוי יושבי ראש וחברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים

ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים.................................. 8106

מינוי חברים לוועדות שחרורים לפי חוק שחרור

על-תנאי ממאסר............................................................................. 8107

מינוי מועצה למחקר במחוללי מחלות לפי חוק הסדרת

מחקרים במחוללי מחלות ביולוגיים.................................... 8108

2014 עמוד

הסמכה למנהל לפי תקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת

חומרים מסוכנים).................................................................. 8108

הודעה על השבתת לשכות ההוצאה לפועל לפי תקנות בתי המשפט, בתי הדין לעבודה ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין בתקופת שביתה או השבתה של

6876


10 בספטמבר


8108 .................

עובדים)..............................................................................

8109 .................

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה..................................

8115 ...............

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........

8119 ...............

הודעות מאת הציבור..................................................