גיליון 6877 עמוד 1 מתאריך 14/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

ט״ז באלול התשע״ד    6877    11 בספטמבר 2014

עמוד

הודעה על הצורך למנות שופטים בבתי המשפט............. 8122

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה למינוי קאדים........ 8122

מינוי חברים לוועדת עררים לפי חוק הפיקוח על מצרכים

ושירותים ולפי חוק בתי דין מינהליים....................... 8122

הודעה על מינוי חבר ועדה לעררים לפי תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (קביעת אחוזית נכות רפואית,

מינוי ועדות לעררים והוראות שונות)........................ 8122

מינוי חברים לוועדות ערר לפי חוק שירותי הסעד......... 8122

הכרה במוסדות ובתארים לעניין כשירות לעבודה

סוציאלית............................................................................... 8123

עמוד

הודעה על מתן צו הארכה לפי חוק יישום הסכם הביניים בדבר הגדה המערבית ורצועת עזה

(הגבלת פעילות).................................................................. 8123

הסמכה לפי חוק רישוי עסקים................................................ 8123

הודעה בדבר בקשות לרישום זכות מטפחים...................... 8124

הודעה בדבר בקשה לתיקון רישום זכות מטפחים.......... 8124

הודעה בדבר הצגת לוח זכויות במקרקעין......................... 8124

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור................... 8125

הודעות לפי חוק התכנון    והבנייה ......................................... 8130

הודעות מאת הציבור.................................................................. 8138