גיליון 6878 עמוד 1 מתאריך 14/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

י״ט באלול התשע״ד    6878    14 בספטמבר 2014

(רכישה לצורכי ציבור)........................................................ 8142

אכרזה בדבר החלפת תקנים    רשמיים ................................... 8142

מינוי והסמכת מפקחים ומינוי מפקחי עבודה לפי חוק ארגון הפיקוח על העבודה ועוד חוקים כמפורט

בהודעה................................................................................... 8142

הסמכת מפקחים לפי חוק שירות התעסוקה..................... 8143

עמוד

8143 ......

הסמכת מפקחים לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם.............................................................

8143 ......

הסמכת מפקחים לפי חוק עובדים זרים.......................

8144 ......

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ..................................

8146 ......

הודעות לפי פקודת האגודות השיתופיות...................

8147 ......

הודעות מאת הציבור............................................................


עמוד

מינוי יושבת ראש לוועדת ההשגות לפי פקודת הקרקעות