גיליון 6879 עמוד 1 מתאריך 16/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באלול התשע״ד    6879    16 בספטמבר 2014

עמוד

הודעה על גמר כהונתם של שופטים בבתי המשפט....... 8158

הודעה בדבר שינוי בהרכב הוועדה למינוי קאדים........ 8158

כתב מינוי לפי פקודת המשטרה............................................. 8158

הודעה מוקדמת בדבר התחלת הסדר זכויות במקרקעין . 8159

עמוד

הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין.................... 8159

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור ותיקון

טעות בהודעה כאמור......................................................... 8159

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 8163

הודעות מאת הציבור.................................................................. 8174