גיליון 6880 עמוד 1 מתאריך 16/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״א באלול התשע״ד    6880    16 בספטמבר 2014

עמוד

הודעה על אישור שיכונים ציבוריים ...........................................................8178

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור.....................................................8178

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה...............................................................8180

הודעות מאת הציבור.........................................................................8191