גיליון 6881 עמוד 1 מתאריך 17/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ב באלול התשע״ד    6881    17 בספטמבר 2014

עמוד

הודעה בדבר מינוי שגריר ישראל ל- OECD ולאונסק׳׳ו.... 8194

הודעות על אישור תכניות מיתאר ארציות....................... 8194

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק נכי המלחמה

בנאצים וחוק בתי דין מינהליים................................... 8194

מינוי ממלאת מקום לנציגת שרת המשפטים בוועדה

המחוזית לתכנון ובנייה.................................................... 8194

מינוי חוקרי ילדים לפי החוק לתיקון דיני ראיות

(הגנת ילדים)......................................................................... 8195

עמוד

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר...................................... 8195

הודעות בדבר קיצור עונש השעיית חבר, בדבר השעיית

חברים ובדבר הוצאת חברים מלשכת עורכי הדין . 8195

הודעה על מינוי ועדת ערר לארנונה (לב השרון)............. 8196

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור..................... 8196

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה........................................... 8197

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט........................ 8200

הודעות מאת הציבור................................................................... 8203