גיליון 6881 עמוד 11 מתאריך 17/09/2014לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסור המבקש, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

מנדל לייבוביץ, המבקש

בבית המשפט המחוזי בבאר שבע

פר׳׳ק 10922-09-14

בעניין פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳ג-1983, ובעניין פירוק חברת א. חקל אריזה בע׳מ, ח׳פ 51-433792-2.

והמבקשות: 1. ולנטינה דיקרקין. 2. סופיה חיירוטדינוב. 3. ליובוב מוצ'ניק. 4. נאונילה סאביצקי. 5. לריסה קוברין. 6. יבגניה קסיאנוב, כולן ע׳׳י ב׳׳כ עו׳׳ד בראיה ארנסט, מרח' הרצל 3, בית פרנק, ת׳׳ד 651, אשקלון 78106, טל' 08-6752595, פקס' 08-6750651.

נמסרת בזה הודעה, כי ביום 3.9.2014 הוגשה בקשה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע לפרק את החברה הנזכרת לעיל, וכי בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום

9.12.2014, בשעה 11.00.

כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך, רשאי להופיע בשעת הבירור, אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו, לאחר שימסור למבקשות הודעה על רצונו זה.

את ההודעה יש למסור למבקשות, או לשלחה בדואר, באופן שתגיע לידיהן לפי המען הנ׳׳ל לא יאוחר משעה 12.00 ביום 25.11.2014.

לנושה או למשתתף שיבקש זאת, ימסרו המבקשות, תמורת תשלום, העתק מבקשת הפירוק.

בראיה ארנסט, עו״ד בא כוח המבקשות

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה

פוליטק עיצוב וחיתוך תעשייתי בע״מ

(ח׳׳פ 51-419032-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 4.9.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את גיל צדקה, אצל רונן פריד, רח' המדע 1, קומה 1, רחובות, טל' 08-9477080, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳ל תתכנס ביום 4.1.2015, בשעה

12.00,    אצל עו׳׳ד רונן פריד, בכתובת הנ׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

גיל צדקה, מפרק

א. זאדה בניה בע״מ

(ח׳פ 51-219212-1)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 1.9.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלי יוסף זאדה, מרח' בית וגן 92, ירושלים, טל' 02-6231496, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳ל תתכנס ביום 4.1.2015, בשעה

16.00,    במשרדי בא כוח החברה, עו׳׳ד זיו גליקמן, רח' עליאש 38, ירושלים, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

אלי יוסף זאדה, מפרק

יונה ישראל קלינינג בע״מ

(ח׳׳פ 51-279432-2)

(בפירוק מרצון)

הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 321(א) ו-338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳ג-1983, כי באסיפה כללית של החברה הנ׳ל, שנועדה והתכנסה ביום 31.8.2014, התקבלה החלטה במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו׳׳ד יוסי סופר, מרח' רמב׳ם 8, הוד השרון, טל' 09-7656301, פקס' 09-7658550, למפרק החברה.

כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ׳ל יגיש את תביעותיו בצירוף הוכחותיו, בתוך 30 ימים מיום פרסום הודעה זו, למען המפרק הנ׳ל. נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ׳ל - לא ייענה.

אסיפה סופית של החברה הנ׳ל תתכנס ביום 11.1.2015, בשעה 11.00, במשרדי המפרק, בכתובת הנ׳ל, לשם הגשת דוח סופי של המפרק, המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה, וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה.

יוסי סופר, עו׳׳ד, מפרק

8203 ילקוט הפרסומים 6881, כ׳׳ב באלול התשע׳׳ד, 17.9.2014