גיליון 6881 עמוד 3 מתאריך 17/09/2014מינוי חוקרי ילדים

לפי החוק לתיקון דיני ראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-1955 בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-11955, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור אני ממנה את הרשומים מטה לחוקרי ילדים: הלן בן דהן מרים מירית דהן אסף וסרמן.

תוקפו של מינוי זה, כל עוד המתמנים משמשים בתפקידם במשרד הרווחה והשירותים החברתיים.

כ"ח באייר התשע׳׳ד )28 במאי 2014( )חמ 3-401-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 ס"ח התשט"ו, עמ' 96; התש׳׳ס, עמ' 30.

מינוי חוקרות ילדים

לפי החוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 3 לחוק לתיקון דיני ראיות )הגנת ילדים(, התשט"ו-1955י, ולאחר התייעצות עם הוועדה שהוקמה לפי הסעיף האמור אני ממנה את הרשומות מטה לחוקרות ילדים: נעמה אלון הבה חאג'-יחיא. תוקף המינוי לשנה אחת.

כ"ח באייר התשע׳׳ד )28 במאי 2014( )חמ 3-401-ה1(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1    ס"ח התשט"ו, עמ' 30; התש"ס, עמ' 30.

הודעה על מתן נזיפה לרופא וטרינר

לפי חוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991 אני מודיע כי בתוקף הסמכות של שר החקלאות ופיתוח הכפר לפי סעיף 19 לחוק הרופאים הווטרינרים, התשנ"א-1991י, שנאצלה לי2, נתתי נזיפה לרופא הווטרינר ד"ר יוחי קופר, רישיון מס' 01175, לאחר שהתקיים בו האמור בפסקה )א^( לסעיף האמור.

י"ח באב התשע׳׳ד )14 באוגוסט 2014( )חמ 3-855(

רמי כהן

המנהל הכללי של משרד

_    החקלאות ופיתוח הכפר

י ס"ח התשנ׳׳א, עמי 76.

2    י״פ התשע״ד, עמי 271.

הודעה בדבר קיצור עונש השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום ט״ז באב התשע״ד )12 באוגוסט 2014(, בתיק בד״א 058/2014, החליט לקצר את עונש ההשעיה שהוטל על משה מיימרן, רישיון מס' 9106, על ידי בית הדין קמא משנים עשר חודשים לשמונה חודשים.

בהתאם לאמור לעיל, תוקף ההשעיה מיום ג' בסיוון התשע״ד )1 ביוני 2014( עד יום י״א בשבט התשע״ה )31 בינואר 2015(.

י״ח באב התשע״ד )14 באוגוסט 2014( )חמ 3-94(

איתן ש' ארז

_    סגן לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961י, כי בית הדין המשמעתי הארצי של לשכת עורכי הדין, בשבתו ביום י״א באב התשע״ד )7 באוגוסט 2014(, בתיק בד״א 059/2014, החליט להטיל על דורל ליבוביץ, רישיון מס' 8262, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של ארבעה חודשים )במקום 60 ימים שהוטלו עליו על ידי בית דין קמא(.

תוקף ההשעיה מיום כ״ב בסיוון התשע״ד )20 ביוני 2014(

עד יום כ״ה בתשרי התשע״ה )19 באוקטובר 2014(. ט״ו באב התשע״ד )11 באוגוסט 2014( )חמ 3-94(

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961/ כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום ג' באב התשע״ד )30 ביולי 2014(, בתיק בד״מ 055/2012, החליט להטיל על עורך הדין אברהם וייג, רישיון מס' 9337, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של שישה חודשים.

תוקף ההשעיה מיום ג' באב התשע״ד )30 ביולי 2014( עד יום ט' בשבט התשע״ה )29 בינואר 2015(. ט״ו באב התשע״ד )11 באוגוסט 2014( )חמ 3-94(

איתן ש' ארז

_    סגן לשכת עורכי הדין

1 ס״ח התשכ״א, עמ' 178; התש״ס, עמ' 134.

8195 ילקוט הפרסומים 6881, כ״ב באלול התשע״ד, 17.9.2014