גיליון 6881 עמוד 4 מתאריך 17/09/2014הודעה בדבר השעיית חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א-1961י, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום כ׳׳א בכסלו התשע׳׳ד (24 בנובמבר 2013), בתיק בד׳׳מ 066/2013, החליט להטיל על עורך הדין עמוס לוזון, רישיון מס' 11694, עונש של השעיה מעיסוק במקצוע עריכת הדין לתקופה של חודש ימים.

תוקף ההשעיה מיום ה' באב התשע׳׳ד (1 באוגוסט 2014)

עד יום ה' באלול התשע׳׳ד (31 באוגוסט 2014).

ח' באב התשע׳׳ד (4 באוגוסט 2014) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן ראש לשכת עורכי הדין

י ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התש׳׳ס, עמ' 134.

הודעה בדבר הוצאת חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א-1961 נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התש^א^^1 2, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בחיפה, בשבתו ביום ט' באב התשע׳׳ד (5 באוגוסט 2014), בתיק בד׳׳מ 017/2014, החליט להטיל על עומר גזאוי, רישיון מס' 12353, עונש של הוצאה מן הלשכה מיום ט' באב התשע׳׳ד (5 באוגוסט 2014).

י”א באב התשע׳׳ד (7 באוגוסט 2014) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן לשכת עורכי הדין

1 ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התש׳׳ס, עמ' 134.

הודעה בדבר הוצאת חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ׳׳א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התש^א^^1, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בתל אביב, בשבתו ביום א' באב התשע׳׳ד (28 ביולי 2014), בתיקי בד”מ 79/12, 113/12, 125/13, החליט להטיל על רועי רווה, רישיון מס' 39545, עונש של הוצאה מן הלשכה מיום א' באב התשע׳׳ד (28 ביולי 2014).

ד' באב התשע׳׳ד (31 ביולי 2014) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

_    סגן לשכת עורכי הדין

1 ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התש׳׳ס, עמ' 134.

הודעה בדבר הוצאת חבר

לפי חוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-1961

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים 68 ו-69 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ”א-11961, כי בית הדין המשמעתי המחוזי של לשכת עורכי הדין בבאר שבע, בשבתו ביום י”א באב התשע׳׳ד (7 באוגוסט 2014), בתיק בד׳׳מ 022/2010, החליט להטיל על 1 ס׳׳ח התשכ׳׳א, עמ' 178; התש׳׳ס, עמ' 134.

מוטי בניטה, רישיון מס' 39093, עונש של הוצאה מן הלשכה במצטבר לכל עונש אחר. י׳׳ח באב התשע׳׳ד (14 באוגוסט 2014) (חמ 3-94)

איתן ש' ארז

סגן לשכת עורכי הדין

הודעה על מינוי ועדת ערר

לפי חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-1976

נמסרת בזה הודעה כי בהתאם לסעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), התשל”ו-11976, מינתה המועצה האזורית לב השרון בישיבתה מיום י׳׳ז באדר א' התשע׳׳ד (17 בפברואר 2014), ועדת ערר לעניין החוק האמור, בהרכב של שלושה חברים כמפורט להלן:

עורך דין שלומי גולן - יושב ראש נחמיה חסיד - חבר גדי קובר - חבר.

כ׳׳ה באדר א' התשע׳׳ד (25 בפברואר 2014) (חמ 3-265-ה1)

עמיר ריטוב

_    ראש המועצה האזורית לב השרון

1    ס׳׳ח התשל׳׳ו, עמ' 252.

הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור

הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה בקרקע שסעיף 5א לפקודה לא חל לגביה

לפי סעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 1943, ולפי חוק התכנון והבנייה, התשכ׳׳ה-1965 1. בתוקף סמכותה לפי סעיפים 189 ו-190 לחוק התכנון והבנייה, התשכ”ה-11965, ובהתאם לתכנית מס' לד/4/1300, שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים 6828, התשע׳׳ד, עמ' 6479, מוסרת בזה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה לוד (להלן - הוועדה), בהתאם לסעיפים 5 ו-7 לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור), 21943 (להלן - הפקודה), כי הקרקע המתוארת בסעיף 4 להלן (להלן - הקרקע) דרושה לצורך ציבורי של שטח בנייני ציבור כמשמעותו בסעיף 188 לחוק התכנון והבנייה.

2    . בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה, ועל כל

אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו בתוך 60 ימים מיום פרסום הודעה זו.

3    . הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת

בקרקע. לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי ציבור, התשכ׳׳ד-31964, בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה. התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע,

ילקוט הפרסומים 6881, כ״ב באלול התשע׳׳ד, 17.9.2014 8196

1

   ס׳׳ח התשכ׳׳ה, עמ' 307.

2

   ע׳׳ר 1943, תוס' 1, עמ' 32.

3

   ס׳׳ח התשכ׳׳ד, עמ' 122.