גיליון 6882 עמוד 1 מתאריך 18/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באלול התשע״ד    6882    18 בספטמבר 2014

עמוד

תיקון למבחנים לצורך תמיכה של משרד החינוך התרבות והספורט..................................8206

תיקון למבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך למוסדות ציבור בתחום פעילות

התנדבותית למען הקהילה של תלמידי כיתות י"א וי״ב........................................8207