גיליון 6883 עמוד 1 מתאריך 18/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ג באלול התשע״ד    6883    18 בספטמבר 2014

עמוד

מינוי חברים לוועדה מיוחדת לפי פקודת האריסים (הגנה) .........................................8210

מינוי חברים לוועדות ערעור לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום)

וחוק בתי דין מינהליים ..................................................................8210

מינוי לפי תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים) ..................................................8210

הודעה על מינוי מפקח לפי חוק העבירות המינהליות    8210

הודעות מאת הציבור........................................................................8210