גיליון 6883 עמוד 2 מתאריך 18/09/2014מינוי חברים לוועדה מיוחדת

לפי פקודת האריסים (הגנה)

בתוקף סמכותי לפי סעיף 19 לפקודת האריסים (הגנה)',

אני ממנה את יוסף אסמאעיל ואת ג'דעאן עבאס לחברים בוועדה המיוחדת שלפי הסעיף האמור, במחוז הצפון. תוקף המינוי לשלוש שנים.

י׳׳ז בסיוון התשע׳׳ד )15 ביוני 2014( )חמ 3-38(

ציפי לבני

_    שרת המשפטים

1 חוקי א״י, כרך א', עמ' 476.

מינוי חברים לוועדות ערעור

לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש״י-1950, ולפי חוק בתי דין מינהליים, התשנ״ב-1992 בתוקף סמכותי לפי סעיף 5 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה )תגמולים ושיקום(, התש״י-11950 )להלן - החוק(, וסעיף 5 לחוק בתי דין מינהליים, התשנ׳׳ב-21992, אני ממנה את הרשומים מטה לחברים בוועדות ערעור לפי החוק, כמפורט להלן:

מחוז חיפה: אריה גור מחוז הדרום:

קלרה שניידרמן, רופאה מוסמכת3 מחוז תל אביב: יעקב גרוס, רופא מוסמך4 מחוז המרכז:

חנן מוניץ, רופא מוסמך5 תום הלל, רופא מוסמך6 ז'אן ז'אק אשכנזי, רופא מוסמך7 חנינא קכל, רופא מוסמך8 עמירם שגיב9.

תוקף מינוייהם של אריה גור ושל יעקב גרוס לשלוש שנים.

תוקף מינויה של קלרה שניידרמן לשנה, מיום ב' באלול התשע׳׳ד )28 באוגוסט 2014(;

1    ס׳׳ח התש׳׳י, עמ' 162.

2    ס׳׳ח התשנ׳׳ב, עמ' 90.

3 י״פ התשס׳׳ה, עמ' 3622; התשס׳׳ח, עמ' 3818; התשע׳׳א, עמ' 6467.

4    י״פ התשע׳׳א, עמ' 2196.

5    י״פ התשס׳׳ו, עמ' 212; התשס׳׳ח, עמ' 3982; התשע׳׳א, עמ' 6467.

6    י״פ התשס״ח, עמ' 3307; התשע״א, עמ' 4753.

7    י״פ התשס״ח, עמ' 4160; התשע״א, עמ' 4753.

8    י״פ התשס״ד, עמי 3237; התשס׳׳ה, עמ' 2762; התשס״ח, עמ' 3238; התשע״א, עמ' 4753.

9    י״פ התשס״ב, עמ' 2122; התשס״ה, עמ 2592; התשס״ח, עמ' 3238; התשע״א, עמ' 4753.

8210

תוקף מינויו של חנן מוניץ לשנה, מיום ביום ב' בתשרי התשע׳׳ה )26 בספטמבר 2014(;

תוקף מינוייהם של תום הלל, של ז'אן ז'אק אשכנזי ושל חנינא קכל לשנה;

תוקף מינויו של עמירם שגיב עד יום י' בטבת התשע׳׳ה )1 בינואר 2015(.

כ׳׳ה בסיוון התשע׳׳ד )23 ביוני 2014( )חמ 3-321-ה1(

ציפי לבני

שרת המשפטים

מינוי

לפי תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל״ה-1975 בתוקף סמכותי לפי תקנה 41)ה( לתקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים(, התשל״ה-1975/ אני ממנה את יוחנן בורשטין, לדרוש ממדביר להציג לפניו את פנקס הרישום של פעולות ההדברה, הנמצא ברשותו.

מינוי זה יעמוד בתוקפו כל עוד המתמנה משמש בתפקידו במשרד להגנת הסביבה. כ׳׳א באב התשע׳׳ד )17 באוגוסט 2014( )חמ 3-1550-ה1(

אורי שלום

_    המנהל

1 ק״ת התשל׳׳ה, עמ' 1184; התשנ׳׳ג, עמ' 812.

הודעה על מינוי מפקח

לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-1986 אני מודיע כי בתוקף סמכותי לפי סעיף 5)ב( לחוק העבירות המינהליות, התשמ״ו-11985 )להלן - החוק(, מיניתי את שולי מיכאלי, עובד המועצה המקומית כוכב יאיר צור יגאל )להלן - המועצה(, לאחר שקיבל הכשרה למילוי תפקידו לעניין העבירות המינהליות המנויות בתקנות העבירות המינהליות )קנס מינהלי - כלבת ופיקוח על כלבים(, התשס׳׳ז-22007, למפקח בתחום המועצה. ג' בתמוז התשע׳׳ד )1 ביולי 2014( )חמ 3-1923(

שימי אליאל

ראש המועצה המקומית

_    כוכב יאיר צור יגאל

1    ס׳׳ח התשמ׳׳ו, עמ' 31.

2    ק׳׳ת התשס׳׳ז, עמ' 1126.

הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן

ג'י סי מד בע״מ

)ח״פ 51-451538-6(

)בפירוק מרצון(

הודעה בדבר כינוס אסיפה סופית

נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף 338 לפקודת החברות [נוסח חדש], התשמ׳׳ג-1983, כי אסיפה סופית של החברה הנ״ל

ילקוט הפרסומים 6883, כ״ג באלול התשע״ד, 18.9.2014