גיליון 6884 עמוד 1 מתאריך 21/09/2014רשומות

ילקוט הפרסומים

כ״ו באלול התשע״ד    6884    21 בספטמבר 2014

עמוד

הודעה על מינוי חברה במועצה לגנים לאומיים,

שמורות טבע ואתרים לאומיים....................................... 8214

הודעה על העברת דיין ממקום כהונה למקום

כהונה אחר............................................................................ 8214

מינוי חברים לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה

וגופים מבוקרים לפי חוק שירות המדינה (משמעת) .. 8214 מינוי חברים וממלאי מקומם לוועדות ערעור לפי חוק

הנכים (תגמולים ושיקום) וחוק בתי דין מינהליים 8214 הרשאה לפי פקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).......... 8215

עמוד

הודעה בדבר מינוי ממלא מקום נציג משרד החקלאות ופיתוח הכפר בוועדת ההשגות לפי פקודת האגודות

השיתופיות............................................................................ 8215

מינוי מפקח הגנת הסביבה......................................................... 8215

הסמכה לפי חוק סדר הדין הפלילי....................................... 8215

הודעות לפי חוק התכנון והבנייה ......................................... 8216

בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט....................... 8225

הודעות מאת הציבור.................................................................. 8228